Konsultacje społeczne

Załącznik do Uchwały Nr LIII/338/10
Rady Gminy Szczytno
z dnia 29 września 2010 r.
Szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Szczytno lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów normatywnych.

I. Postanowienia ogólne

1. Konsultacje przeprowadza się z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej powołania lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej zwana ustawą), działającymi na terenie Gminy Szczytno.
2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy przeprowadza się w przypadku skierowania pod obrady Rady Gminy Szczytno projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz projektów programów współpracy z tymi organizacjami.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt. 1, w sprawie poddanej konsultacji.
4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Szczytno.
5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
6. W przypadku powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej zwaną GRDPP) Wójt Gminy Szczytno konsultuje z GRDPP projekty aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy.

II. Szczegółowy sposób i formy prowadzenia konsultacji

1. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz wyborze formy konsultacji podejmuje Wójt Gminy Szczytno.
2. Konsultacje są przygotowywane przez właściwy referat merytoryczne Urzędu Gminy Szczytno.
3. Konsultacje mogą mieć formę:
a) bezpośrednich otwartych spotkań,
b) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii.
4. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Szczytno.
5. Informacja o podejmowanych konsultacjach publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno.
6. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji powinna określać:
a) przedmiot konsultacji – projekt aktu prawa miejscowego,
b) termin konsultacji,
c) formę konsultacji,
d) osobę upoważnioną do kontaktu oraz wskazywać referat merytoryczny Urzędu Gminy Szczytno.
7. Termin wyrażenia opinii w przypadku określonym w pkt. 3 lit. b, nie może być krótszy niż 14 dni od ukazania się informacji o przeprowadzeniu konsultacji lub doręczenia powiadomienia. Nie wyrażenie opinii w podanym terminie uważa się za przyjęcie projektu aktu prawa miejscowego w brzmieniu przedłożonym do zaopiniowania lub rezygnację z prawa wyrażenia opinii.
8. W przypadku przeprowadzenia bezpośrednich spotkań sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji praz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.

III. Postanowienia końcowe

1. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy Szczytno.
2. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Szczytno w danej sprawie mogą być również opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno.

Konsultacje umieszczane są sukcesywnie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczytno w zakładce "Urzędowe tablice ogłoszeń"

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 704
07 listopada 2017 12:30 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
07 listopada 2017 12:17 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.