Informacja o Osiągniętym Poziomie Recyklingu, Przygotowania do Ponownego Użycia i Odzysku Innymi Metodami oraz Ograniczeniu Mas

Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytno w 2019 r.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: udostępniają informacje:
a) Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Szczytno jest: PPHU EKO S.C. Roman i Współwłaściciele, ul. Myśliwska 2 i
11-300 Biskupiec Tel: (089) 715 24 35, 511 105 587
b) Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie
c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 

Rok

2012

Rok

2013

Rok

2014

Rok

2015

Rok

2016

Rok 2017

Rok 2018

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

104,6

72,3

53,8

0,0

2,04

2,92

3,54

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia¹¹)następujących frakcji odpadów komunalnych :papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła [%] 

19,7

22,6

29,7

37,2

26,95

27,91

32,79

 


d) GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK Nowe Gizewo 16/1, 12-100 Szczytno Tel. 511 105 589
PSZOK otwarty będzie codziennie od poniedziałku do piątku oraz w pierwszą sobotę  miesiąca w godzinach od 07:00 do 15:00. Mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać: odpady ulegające biodegradacji, odpady segregowane szkło, papier, plastik, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających od starosty pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do objętości 2m3, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2017 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1456
30 kwietnia 2019 12:46 (Maciej Połomski) - Zmiana treści zakładki.
09 listopada 2017 10:35 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
09 listopada 2017 09:42 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.