Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szczytno

 

 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczytno

 

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 17 czerwca 2016r. oraz w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczytno, w dniach od 16.03.2018r. do 06.04.2018r.w  siedzibie Urzędu Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, w godz. od 8.00 do 15.00 w Sali nr 111

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczytno rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.03.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno o godz. 12.00, w sali 111

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 wyżej wymienionej ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szczytno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2018 r.

 

 

 

                                                                  Wójt Gminy Szczytno

                                                                                                        Sławomir Wojciechowski

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2018 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1211
16 marca 2018 10:11 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
16 marca 2018 10:05 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
16 marca 2018 10:05 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.