POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Olsztynie I
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie uzupełnienia Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnie
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Na podstawie art. 178 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w zw. z § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ust. 2 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących postepowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r., w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie I postanawia co następuje:
§ 1.
Powołuje się na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnie Panią Anetę Annę Bazych, zamieszkałą w Romanach, jako osobę wskazaną przez Komisarza Wyborczego.
§ 2.
1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Olsztynie I.
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.
3. Uzupełniony skład komisji określony jest w załączniku nr 1 do postanowienia.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy w Olsztynie I

/-/ Mariusz Paweł Stachowiak

 


Załącznik nr 1
Gminna Komisja Wyborcza w Szczytnie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok nr 302 (trzecie piętro):
1.
Marta Samsel, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Romany
2.
Izabela Dorota Orzoł, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Nowe Gizewo
3.
Magdalena Banach, zgłoszona przez KWW ZAWSZE NIEZALEŻNI, zam. Kamionek
4.
Aneta Anna Bazych, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Romany
5.
Joanna Deptuła, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Olszyny
6.
Ewa Elżbieta Pieńkowska, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Płozy
7.
Urszula Marzanna Rosa, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dębówko
8.
Iwona Rząp-Napiórkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Olszyny
9.
Ewa Monika Suchowiecka, zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SZCZYCIEŃSKIE, zam. Szczycionek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2018 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 439
05 października 2018 08:19 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
05 października 2018 08:19 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
05 października 2018 08:17 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.