Komunikat Wójta Gminy Szczytno dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się

 

 

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19.08.2011 roku o języku migowym
i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243), Wójt Gminy Szczytno uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności
w komunikowaniu się mogą w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się,
w szczególności poprzez :

a) korzystanie z poczty elektronicznej,

b) przesyłanie faksów,

c) strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Niezależnie od powyższego – Wójt Gminy Szczytno, korzystając z rejestru tłumaczy języka migowego prowadzonego przez wojewodę, może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo – migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządy wzroku i słuchu pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej wg załączonego wzoru i złożone:

- w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno w godzinach pracy Urzędu, tj. codziennie od 7.30 do 15.30,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno (termin 3 dni liczony od dnia wpływu do Urzędu).

Zgłoszenia można też dokonać poprzez:

- pocztę elektroniczną na adres: ugszczytno@ug.szczytno.pl, opatrzone podpisem kwalifikowanym, w tytule wiadomości wpisując: „wniosek o świadczenie tłumacza języka migowego”;

- platformę e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym;

- wysłanie pisemnego zgłoszenia faxem na numer (089) 623 25 92 – oryginał należy dostarczyć w dniu pobytu w Urzędzie.

- wysłanie skanu zgłoszenia na adres poczty elektronicznej ugszczytno@ug.szczytno.pl – oryginał należy dostarczyć w dniu pobytu w Urzędzie.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2018 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 431
16 października 2018 08:35 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
16 października 2018 08:35 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
16 października 2018 08:35 (Marcin Gołąb) - Dodanie nowej zakładki.