PODATKI

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
obowiązująca od 01.07.2019 r. wraz z załącznikami


IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

   in1_informacja_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych__obowiazuje_od_01072019_r.pdf

 

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

   dn1_deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci__obowiazuje_od_01072019_r.pdf


 

PODATEK ROLNY 

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku rolnego
obowiązująca od 01.07.2019 r. wraz z załącznikami

 

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH 

   ir1_informacja_o_gruntach___obowiazuje_od_01072019_r.pdf


DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

   dr1_deklaracja_na_podatek_rolny___obowiazuje_od_01072019_r.pdf

 

PODATEK LEŚNY
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego
obowiązująca od 01.07.2019 r. wraz z załącznikami

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz. 888).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny( Dz.U. z 2019r. poz. 1126).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie sposobu przysyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U z 2019r. poz. 1154).
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej  przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. (M.P. z 2017r poz. 963) obowiązuje do 31 grudnia 2018r.
 5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa   za pierwsze trzy kwartały 2018r. (Monitor Polski  z dnia 19 października 2018r. poz. 1005) 

Kto jest podatnikiem podatku leśnego?  

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:  

 • właścicielami lasów,  
 • posiadaczami samoistnymi lasów,  
 • użytkownikami wieczystymi lasów,  
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  

Co stanowi podstawę opodatkowania ?   

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny za 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężna 0,220m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego  ulega obniżeniu o 50%. 

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:  

 • 15 marca
 • 15 maja  
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy i zgodnie z nią - bez wezwania - wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek.  

 

IL-1 INFORMACJA  O LASACH

   il1_informacja_o_lasach__obowiazuje_od_01072019_r.pdf

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

    dl1_deklaracja_na_podatek_lesny__obowiazuje_od_01072019_r.pdf

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2019 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 2929
02 lipca 2019 12:12 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
02 lipca 2019 12:12 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
02 lipca 2019 12:12 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.