Zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania (piasku, żwiru) z przeznaczeniem na własne potrzeby dla osoby fizycznej

 

INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIU ROBÓT G E O L O G I C Z N Y C H

 

1. Wydobywanie kopalin.
Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868
ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych
przez organy administracji geologicznej - starostów lub marszałków województw.
Istniejący stan prawny dopuszcza też wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne
osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących jej własność lub będącej w jej użytkowaniu
wieczystym, bez prawa rozporządzania, w tym sprzedaży wydobytej kopaliny, jeżeli jednocześnie
wydobycie:
- będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
- nie będzie większe niż 10 m3 (ok. 16 ton) w roku kalendarzowym,
- nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
Koniecznym warunkiem jest jednak powiadomienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego
w Warszawie, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia wydobycia kopaliny, określające
lokalizację zamierzonych robót (nr ewid. działki) oraz zamierzony czas ich wykonywania (np. w okresie
od ... do . . . ) .
W przypadku naruszenia ww. wymagań, właściwy organ nadzoru górniczego ustala prowadzącemu taką
działalność w drodze decyzji opłatę podwyższoną za wydobytą wcześniej kopalinę, która w przypadku
piasku i żwiru wynosiła w 2019 r. 24,80 zł/tonę.
2. Wykonywanie prac geologicznych - np. wiercenie studni.
Prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie
projektu robót geologicznych. Są jednakże wyjątki, gdy nie stosuje się przepisów, np.: do wykonywania
wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi poza
obszarami górniczymi, czy do wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do
30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości
nieprzekraczającej 5 m-^ na dobę, poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania
działalności metodą otworów wiertniczych.
Powyższe oznacza, że w przypadku wykonywania studni o głębokości przekraczającej 30 m i/lub
planowanym poborze wody większym niż 5 m^ na dobę, wymagany jest projekt robót geologicznych.
Brak tego projektu skutkuje nałożeniem przez organ nadzoru górniczego opłaty podwyższone
w wysokości 40 tys. zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami stroną postępowań w przypadku ustalania opłat podwyższonych
jest odpowiednio:
1) przedsiębiorca, albo
2) podmiot, który prowadzi działalność bez wymaganej koncesji, albo
3) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne z rażącym naruszeniem warunków określonych w
zatwierdzonym albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych, albo
4) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu
projektu robót geologicznych.
w przypadku braku ww. podmiotów stroną postępowania jest właściciel nieruchomości albo inna
osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona ta działalność lub
roboty geologiczne.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Okręgowym Urzędem Górniczym w Warszawie:
teł. 22 59 69 100, 22 69 69 125, 22 59 69 134
e-mail: ougwarszawa@wug.gov.pl
DYREK/TOR
mgr Antom Giłka

 

  Informacja

  Zawiadomienie o zamiarze wydobycia na własne potrzeby

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2020 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 172
13 stycznia 2020 15:16 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
13 stycznia 2020 15:14 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
13 stycznia 2020 15:14 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.