Otwarty konkurs

O G Ł O S Z E N I E

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2
i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
Wójt Gminy Szczytno ogłasza otwarty konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu:

 

 1. RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1)    podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja rywalizacji sportowej,

2)    popularyzacja sportu poprzez organizację imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 85.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

1)    organizacja konkursów, olimpiad, imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży,

2)    organizacja zajęć z zakresu zdrowego stylu życia i bycia, np. zajęcia plastyczne, wyjazdy do teatru, taniec, fitness.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1)  podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,

2)       promowanie dzieł lokalnych twórców kultury,

 

3)       wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego,

4)       wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi –

19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100).

 

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

1)         organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy. Usługi przyznawane są mieszkańcom gminy Szczytno, którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia lub inną przyczynę wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

 1. OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ:
 1. 1.    organizacje pozarządowe,
 2. 2.    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. 3.    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. 4.    spółdzielnie socjalne,
 5. 5.    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z póżn.zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 6. 1.        Ofertę należy złożyć na określonych druku zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej.
  Wzór formularza znajduje się także w Referacie Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu (pok. nr 301).
 7. 2.  Oferta powinna być wypełniona czytelnie (zaleca się wypełnienie maszynowe lub komputerowe) i kompletna. W przypadku, gdy dane pole nie będzie wypełniane zaleca się wpisać „nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych zaleca się wpisać cyfrę „0” lub znak „-”.
 8. 3.  Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się zasadami przyznawania dotacji, terminami oraz warunkami realizacji zadania określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 9. 4.  Wszelkie pytania dotyczące prawidłowego wypełnienia oferty, warunków realizacji zadania i jego rozliczenia udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Promocji
  i Sportu (pok. 301). Osoba do kontaktu: Monika Kowalska, tel. (89) 623 25 96.
 10. 5.  Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Szczytno,
  ul. Łomżyńska 3 (parter urzędu) lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia
  29 stycznia 2020 r.
 11. 6.  O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty składanej bezpośrednio
  w biurze obsługi interesanta lub data stempla pocztowego/data nadania przesyłki.
  1.   IV.        ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
  2. 1.  Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej (kryterium oceny formalnej).
  3. 2.  Do oferty należy dołączyć:
   1. a.    aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
   2. b.    w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane
    w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
   3. c.    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
    w imieniu oferenta.
 1. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wszystkie załączniki z wyjątkiem aktualnego wyciągu z elektronicznego rejestru KRS powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
i podpisane przez osoby upoważnione wraz z datą potwierdzenia
(kryterium oceny formalnej).

 1. 3.  Ocenie merytorycznej podlegają jedynie kompletne oferty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
 2. 4.  Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania.
  Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.
  1. a.         Wkład finansowy organizacji stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Szczytno, wymienione w ofercie i umowie oraz zaksięgowane na kontach księgowych organizacji.
  2. b.         Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego, czyli świadczenia wolontariuszy, pracy społecznej członków organizacji i może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowej. Wkład ten powinien być udokumentowany poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem (zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej.
  3. c.         Do wkładu niefinansowego nie wlicza się wycenionego wkładu rzeczowego
   np.: nagród ufundowanych przez sponsora, bezpłatnego użyczenia lokalu itp.
  4. 5.   Określenie w ofercie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanego
   w ogłoszeniu konkursowym, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej (bez możliwości uzupełnienia).
  5. 6.   Koszty kwalifikowalne to koszty, które:
   1. a.         są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;
   2. b.        są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;
   3. c.         zostaną poniesione w czasie realizacji zadania.
   4. 7.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
   5. 8.   Wysokość przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu względem wnioskowanej. W takim przypadku organizacja pozarządowa składa aktualizację do oferty lub może wycofać ofertę.
   6. a.      możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie;
   7. b.      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
    w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   8. c.      proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy będą realizować zadanie publiczne;
   9. d.      planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   10. e.      planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
    i pracę społeczną członków;
   11. f.       analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
    1. 2.    Przy ocenie punktowej oferty komisja kieruje się następującymi zasadami:
    2. a.    maksymalny próg punktowy wynosi 30 punktów,
    3. b.    na ogólną ocenę oferty składa się średnia punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
 1. Zadanie powinno być realizowane w 2020 roku.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określi umowa.
 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania może być wcześniejszy niż data podpisania umowy z zastrzeżeniem, że z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z jego realizacją powstałe od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do bieżącego informowania
  w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania
  .
 5. Zmiany treści umowy oraz załączników stanowiących integralną część umowy wymagają, poza wypadkami przewidzianymi w umowie, pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej.
 6. W celu dokonania zmian, które zgodnie z umową wymagają zawarcia aneksu, innych niż zmiany dopuszczone zapisami umowy, organizacja pozarządowa aktualizuje dane i składa wymagane dokumenty.
 7. Informację o zmianach należy złożyć nie później niż przed zakończeniem realizacji zadania.
 8. Organizacje pozarządowe, które otrzymają dotację są zobowiązane do informowania o współfinansowaniu zadania przez Gminę Szczytno we wszelkich materiałach prasowych, na spotkaniach informacyjnych, materiałach drukowanych, ogłoszeniach, banerach itp.
 1. TRYB STOSOWANY PRZY DOKONYWANIU OCENY OFERTY:
 1. Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa a następnie przedstawia je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Szczytno.
 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Wójt Gminy Szczytno.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie do 28 lutego 2020 r.
 1. KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:
 1. Każda oferta musi być zaopiniowana przez co najmniej 3 członków komisji.
  Przy ocenie ofert konkursowych komisja kieruje się kryteriami określonymi
  w ogłoszeniu konkursowym, zapisami zawartymi w rocznym programie współpracy
  z organizacjami pozarządowymi. Przy ocenie oferty komisja bierze m.in. pod uwagę:

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZYTNO W 2018 ROKU:

 1. 1.    Na realizację zadań publicznych w 2019 r. przeznaczono środki finansowe
  w łącznej wysokości 130 tyś zł. Łączna wartość przyznanych dotacji (na etapie podpisywania umów) wyniosła 121 180,00 tyś. zł. (jedna oferta w rybie poza konkursowym).

W ramach otwartego konkursu ofert rozdysponowano kwotę 119 180 00 zł, w tym na zadania z zakresu:

 • 5 zadań z zakresu wspierania i upowszechniania sportu (…) w łącznej kwocie 83 000 00 zł;
 • 4 zadania z zakresu kultury, sztuki (…) w łącznej kwocie 15 360 zł;
 • 4 zadania z zakresu nauki, edukacji (…) w łącznej kwocie 20 820 zł.

 

 1. 2.    Informuję, iż w 2020 r. nie udzielono jeszcze żadnych dotacji.

 

Sprawę prowadzi:

Monika Kowalska

tel. 623 25 96

 

  ogłoszenie

  ogłoszenie o naborze

  zarządzenie

  oferta realizacji zadania publicznego

  Informacja o wynikach naboru

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 3159
02 marca 2020 15:27 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
07 stycznia 2020 15:31 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.
07 stycznia 2020 15:29 (Marcin Gołąb) - Zmiana treści zakładki.