Otwarty konkurs

 

 Załącznik do zarządzenia nr 3/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 5 stycznia 2018 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczytno zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

 

I. RODZAJ ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1) podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w drodze systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej w różnych dyscyplinach sportu, organizacja rywalizacji sportowej,

2) popularyzacja sportu poprzez organizację imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 69.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

 

2. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

1) organizacja konkursów, olimpiad, imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży,

2) organizacja zajęć z zakresu zdrowego stylu życia i bycia, np. zajęcia plastyczne, wyjazdy do teatru, taniec, fitness.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

 

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) podejmowania działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,

2) promowanie dzieł lokalnych twórców kultury,

 

3) wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego,

4) wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).

 

4. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

1) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy. Usługi przyznawane są mieszkańcom gminy Szczytno, którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia lub inną przyczynę wymagają pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

II. OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ:

1. organizacje pozarządowe,

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. spółdzielnie socjalne,

5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

III. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru

 

oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. nr 6, poz. 1300).

 

Formularz oferty na wykonywanie zadania objętego dotacją z budżetu gminy można pobrać ze strony internetowej. Wzór formularza znajduje się także w Referacie Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu (pok. nr 303).

2. Oferta powinna być wypełniona czytelnie (zaleca się wypełnienie maszynowe lub komputerowe) i kompletna. W przypadku, gdy dane pole nie będzie wypełniane zaleca się wpisać „nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych zaleca się wpisać cyfrę „0” lub znak „-”.

3. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się zasadami przyznawania dotacji, terminami oraz warunkami realizacji zadania określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

4. Wszelkie pytania dotyczące prawidłowego wypełnienia oferty, warunków realizacji zadania i jego rozliczenia udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, p. 303. Osoba do kontaktu: Monika Kowalska, tel. (89) 623 25 96.

5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój 206 lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia 31 stycznia 2018 r.

6. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty składanej bezpośrednio w sekretariacie lub data stempla pocztowego/data nadania przesyłki.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego działalności statutowej (kryterium oceny formalnej).

2. Do oferty należy dołączyć:

a. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

b. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,

c. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

 

Wszystkie załączniki z wyjątkiem aktualnego wyciągu z elektronicznego rejestru KRS powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby upoważnione wraz z datą potwierdzenia (kryterium oceny formalnej).

3. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie kompletne oferty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

4. Organizacja pozarządowa składająca ofertę ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

a. Wkład finansowy organizacji stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią ze źródeł innych niż budżet Gminy Szczytno, wymienione w ofercie i umowie oraz zaksięgowane na kontach księgowych organizacji.

b. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego, czyli świadczenia wolontariuszy, pracy społecznej członków organizacji i może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego organizacji pozarządowej. Wkład ten powinien być udokumentowany poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem (zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej.

c. Do wkładu niefinansowego nie wlicza się wycenionego wkładu rzeczowego np.: nagród ufundowanych przez sponsora, bezpłatnego użyczenia lokalu itp.

5. Określenie w ofercie niższego poziomu wkładu własnego, od wskazanego w ogłoszeniu konkursowym, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej (bez możliwości uzupełnienia).

6. Koszty kwalifikowalne to koszty, które:

a. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;

b. są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;

c. zostaną poniesione w czasie realizacji zadania.

 

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Wysokość przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu względem wnioskowanej. W takim przypadku organizacja pozarządowa składa aktualizację do oferty lub może wycofać ofertę.

 

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 

1. Zadanie powinno być realizowane w 2018 roku.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określi umowa.

3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania może być wcześniejszy niż data podpisania umowy z zastrzeżeniem, że z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z jego realizacją powstałe od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do bieżącego informowania w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania.

5. Zmiany treści umowy oraz załączników stanowiących integralną część umowy wymagają, poza wypadkami przewidzianymi w umowie, pod rygorem nieważności zawarcia aneksu w formie pisemnej.

6. W celu dokonania zmian, które zgodnie z umową wymagają zawarcia aneksu, innych niż zmiany dopuszczone zapisami umowy, organizacja pozarządowa aktualizuje dane i składa wymagane dokumenty.

7. Informację o zmianach należy złożyć nie później niż przed zakończeniem realizacji zadania.

8. Organizacje pozarządowe, które otrzymają dotację są zobowiązane do informowania o współfinansowaniu zadania przez Gminę Szczytno we wszelkich materiałach prasowych, na spotkaniach informacyjnych, materiałach drukowanych, ogłoszeniach, banerach itp.

 

VI. TRYB STOSOWANY PRZY DOKONYWANIU OCENY OFERTY:

1. Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa a następnie przedstawia je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Szczytno.

2. Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Wójt Gminy Szczytno.

3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie do 28 lutego 2018 r.

 

VII. KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

1. Każda oferta musi być zaopiniowana przez co najmniej 3 członków komisji. Przy ocenie ofert konkursowych komisja kieruje się kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym, zapisami zawartymi w rocznym programie współpracy

 

 

z organizacjami pozarządowymi. Przy ocenie oferty komisja bierze m.in. pod uwagę:

a. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy będą realizować zadanie publiczne;

d. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

e. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

2. Przy ocenie punktowej oferty komisja kieruje się następującymi zasadami:

a. maksymalny próg punktowy wynosi 30 punktów,

b. na ogólną ocenę oferty składa się średnia punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

VIII. WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZYTNO W 2017 ROKU:

1. Na realizację zadań publicznych w roku 2017 r. przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 70 tyś zł. Łączna wartość przyznanych dotacji (na etapie podpisywania umów) wyniosła 70 tyś. zł.

 

W ramach otwartego konkursu ofert rozdysponowano kwotę 66 200zł, w tym na zadania z zakresu:

Ø 4 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania sportu (…) w łącznej kwocie 44 000 zł;

Ø 3 zadania z zakresu kultury, sztuki (…) w łącznej kwocie 7 200 zł;

 

 

Ø 2 zadania z zakresu nauki, edukacji (…) w łącznej kwocie 15 000 zł.

 

Na zadania zrealizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a ustawy) w roku 2017 r. wydatkowano kwotę 3 800 zł (1 zadanie z zakresu kultury, sztuki (…).

2. Informuję, iż w 2018 r. nie udzielono jeszcze żadnych dotacji.

 

Sprawę prowadzi:

Monika Kowalska

tel. 623 25 96

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

 

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy przygotować zaktualizowany kosztorys realizacji zadania i złożyć w Urzędzie Gminy Szczytno, Referat Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, pokój nr 303.

Wyniki konkursu dostępne do pobrania poniżej:

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1162
26 lutego 2018 12:35 Marcin Gołąb - Zmiana treści zakładki.
26 lutego 2018 12:34 Marcin Gołąb - Zmiana treści zakładki.
13 lutego 2018 09:58 Marcin Gołąb - Zmiana treści zakładki.