Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Szczytno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.ug.szczytno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). (powód: Zdarza się że pliki zawierają skomplikowane tabele i nie można opublikować ich w serwisie w 100% inaczej niż podłączenie w postaci załącznika)
  2. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie (powód: Czasami publikujemy treści których nie jesteśmy autorami i nie mamy wersji edytowalnej dlatego zamieszczany jest scan)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Maliszewski Kamil , adres e-mail: maliszewski@ug.szczytno.pl , telefon: 89 6232583.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Maliszewski, maliszewski@ug.szczytno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 623 25 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Postępowanie odwoławcze

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku umożliwia wjazd wózkami inwalidzkimi poprzez podjazd

Dostosowanie korytarzy

w pełni dostosowane

Dostosowanie schodów

w pełni dostosowane

Dostosowanie wind

W budynku urzędu znajduje się winda

Dostępność pochylni

Posiadamy podjazd przed wejściem do budynku

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe także dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2020 07:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 49
24 września 2020 08:23 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
24 września 2020 08:23 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [analiza_zapewnienia_dostepnosci.docx] do deklaracji dostępności.
24 września 2020 08:22 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika [analiza_zapewnienia_dostepnosci.docx] z deklaracji.