Wybory Ławników 2019

INFORMACJA z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zasadach zgłaszania Radzie Gminy Szczytno kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie na kadencję 2020 -2023.

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 2019 r., poz. 52, z późn. zm.) w związku z upływającym w dniu 30 czerwca 2019 r. terminem zgłaszania Radzie Gminy Szczytno kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie informuję, iż:

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów; 
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stałe na terenie gminy dokonującej wyboru.


Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników w Biurze Rady Gminy Szczytno do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych zgodnie z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r., poz. 52, z późn. zm.) pozostaną bez dalszego biegu. Pozostawienie zgłoszenia  bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza uchwałą.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
2) jest nieskazitelnego charakteru; 
3) ukończył 30 lat; 
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; 
5) nie przekroczył 70 lat; 
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; 
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy; 
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy; 
6) duchowni; 
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 
8) funkcjonariusze Służby Więziennej; 
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą, nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą, nie wcześniejszą niż  trzy miesiące  przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku  w Biurze Rady  Gminy Szczytno,  ul. Łomżyńska 3,

12-100 Szczytno w godzinach pracy Urzędu Gminy Szczytno (poniedziałek-piątek godz. 730-1530 ). 

Wzory druków: karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz listy osób popierających kandydata dostępne są w Urzędzie Gminy Szczytno, a także na stronie BIP Urzędu Gminy Szczytno

 

 

 

Liczba ławników wybieranych przez Radę Gminy Szczytno na kadencje 2020-2023 wynosi 3 osoby, w tym 1 osoba do Sądu Rejonowego w Szczytnie oraz            2 osoby do Sądu Rejonowego w Olsztynie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.06.2019
Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Martyna Karpińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2019 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 250
12 czerwca 2019 12:19 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2019 12:18 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)