Aktualności

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Usługi Projektowe Maciej Paliński, ul. Barcza 10/53, 10-685 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Trelkow

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Projekt uchwały Rady Gminy Szczytno w sprawie podziału Gminy Szczytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Informujemy, iż trwają prace nad projektem uchwały Rady Gminy Szczytno w sprawie podziału Gminy Szczytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Przygotowano wstępny projekt uchwały, który przedkładamy do konsultacji organizacjom pozarządowym, których...

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Szczytno ustaliła zasady ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Szczytno na wymianę wysokoemisyjnych systemów ogrzewania na niskoemisyjne.

Gmina Szczytno, jako pierwsza w powiecie szczycieńskim wpisała się w inicjatywę antysmogową. W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Szczytno ustaliła zasady ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Szczytno na wymianę wysokoemisyjnych systemów ogrzewania na niskoemisyjne. Uchwała w przedmiotowej sprawie została opublikowana...