Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 245/1, 361, 814/10, 3814/5, 3814/6 w obrębie geodezyjnym Szymany, gm. Szczytno

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia,

że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 245/1, 361, 814/10, 3814/5, 3814/6 w obrębie geodezyjnym Szymany, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

 

            Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,       ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

      Niniejsza decyzja składa się z ustaleń stanowiących treść decyzji oraz części graficznej decyzji sporządzonej na kopii mapy sytuacyjno - wysokościowej stanowiącej załącznik do decyzji.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.02.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2018 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 784
01 marca 2018 11:15 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2018 10:06 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [rrba673312018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2018 10:06 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)