Plan Sesji

IX Sesja Rady Gminy Szczytno VIII kadencji

Nasz znak: BR.0002.6.2019                                                                                           Data: 4 czerwca 2019 r.

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) zwołuję

IX sesję Rady Gminy Szczytno VIII kadencji
na dzień 12 czerwca (środa) 2019 r. na godzinę 10:00

Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno

 

Proponowany porządek obrad

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2.      Ustalenie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy, podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania:

4.1 debata nad raportem o stanie gminy;

4.2 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Szczytno

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

5.1 wystąpienie Wójta Gminy Szczytno;

5.2 rozpatrzenie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 r., sprawozdania rocznego z wykonania  planu finansowego Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno;

5.3 zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2018 r.;

5.4 rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Szczytno;

5.5 odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy przez Wójta Gminy Szczytno za 2018 rok;

5.6 odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Szczytno;

5.7 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Szczytno;

5.8 dyskusja;

5.9 głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej;

5.10 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania za 2018 rok Gminy Szczytno;

5.11 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;

5.12 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szczytno z wykonania budżetu za 2018 rok.

6. Podjęcie uchwał:

6.1 w sprawie zgłoszenia Sołectwa Olszyny i Gminy Szczytno do współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej inicjatywy Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego;

6.2 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminne;

6.3 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne;

6.4 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

6.5 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Szczytno na rok 2019;

6.6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Szczycionek, gmina Szczytno;

6.7 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;

6.8  w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na 2019 rok.

7.      Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

8.      Zapytania, wnioski, sprawy różne.

9.      Zakończenie obrad.

                                                          

 

                                                                                             

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Szczytno

                                                                                                                       /-/

                                                                                                               Zbigniew Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas związany z wykonywaniem funkcji                         w organach rady (art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506)        

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2019 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Martyna Karpińska
Ilość wyświetleń: 296
05 czerwca 2019 13:54 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:03 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2019 14:02 (Martyna Karpińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)