Aktualności

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 8, obręb 0017 Olszyny, gmina Szczytno.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), a także art. 33 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...