Aktualności (2020)

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 187/177, obręb Zielonka, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno, znak RR-OP.6220.9.2020, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 8, obręb 0017 Olszyny, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o możliwości zapoznania się a aktami sprawy przed wydaniem decyzji w postępowaniu znak RR-OP.6220.11.2019

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z dnia 2020r., poz. 256 ze zm.), a także art. 33 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 październik

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o zebraniu wszystkich wystarczających materiałów dowodowych w postępowaniu administracyjnym przed wydaniem decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr ewid. 74/1, w obrębie geodezyjnym Płozy, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z dnia 2020r., poz. 256 ze zm.), a także art. 33 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji przejść szczelnych kanalizacyjnych wykonanych z żywic poliestrowych i włókna szklanego metodą laminowania na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczytno w Korpelach, na terenie działek ewidencyjnych 21/47, 21/48, 21/67, 21/51, 21/98, 21/50, 21/68, obręb Korpele, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...