Aktualności

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego na terenie działki nr 581/4 w obrębie Lipowiec, gm. Szczytno, pow. Szczycieński, woj. warmińsko- mazurskie

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie zebrania materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku fotowoltaicznego „OZE OLSZYNY” o mocy do 6MW w 6-ciu etapach wraz z niezbędnymi infrastrukturami technicznymi na terenie działek nr ew. 460 i 463/4 obręb Olszyny, gmina Szczytno.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie zebrania materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Olszyny o mocy do 15MW, realizowanej w granicach działki nr 485/5 obręb Olszyny, (woj. Warmińsko-mazurskie, pow. Szczycieński) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Informacja dla mieszkańców gminy Szczytno dotycząca obowiązywania nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2020r.

Informacja dla mieszkańców gminy Szczytno Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szczytno nr XX/147/2020 z 30 stycznia 2020 r. od 01 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.