Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o zmianie decyzji Nr 61/18 z dnia 15.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zmiana w/w decyzji wynika z podziału działki nr 22/4 obręb Romany, gm. Szczytno na działki nr 22/5 i 22/6 obręb Romany, gm. Szczytno. Działka nr 22/6 obręb Romany, gm. Szczytno

 

 

Znak sprawy: RR-AB.6733.25.2018                                       Szczytno, dnia 27 grudnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia,

 

że w dniu 17.12.2018 r. wpłynął wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. o zmianę decyzji Wójta Gminy Szczytno Nr 61/18 z dnia 15.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zmiana w/w decyzji wynika z podziału działki nr 22/4 obręb Romany, gm. Szczytno na działki nr 22/5 i 22/6 obręb Romany, gm. Szczytno. Działka nr 22/6 obręb Romany, gm. Szczytno, przez którą przebiega projektowana inwestycja, nie została ujęta w w/w decyzji.

            Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

            W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 7.30 – 15.30).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2018 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 475
31 grudnia 2018 10:50 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [20181228142049.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 10:50 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 10:50 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)