Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12 – 100 Szczytno

 

Nasz znak:RR-BA.6733.6.2019                                                                                                                                                                                                                                   Szczytno, dnia 24.04.2019 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia,

że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na remoncie linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr 92/2, 93/1, 94/3, 97/2, 99/1, 100/1, 106/1, 107/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/6, 109/1, 111, 112, 113, 132, 153/2, 155/3, 156, 157, 158, 163, 164, 165, 173, 3812/1, 3813, 3819/1, 3819/2, 3821/7 i 3821/10, w obrębie geodezyjnym Sasek Mały, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A..

            Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,       ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

     

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                     w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.                                  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa                      do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.                           Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się                   prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna                i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty                  w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy,                  a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia                         o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olsiński Paweł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2019 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 226
29 kwietnia 2019 09:16 (Maciej Połomski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)