Aktualności

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy gmina Szczytno oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Siódmak, gmina Szczytno

Szczytno dn. 08.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy gmina Szczytno

oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Siódmak, gmina Szczytno

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LIV/382/2018 Rady Gminy Szczytno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy i Siódmak, gmina Szczytno, oraz Uchwałą nr VII/61/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/382/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy i Siódmak, gm. Szczytno

 

ogłaszam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 19 lipca 2019 r. do 09 sierpnia 2019 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12 – 100 Szczytno w godzinach 8.00 do 14.00, w pokoju nr 105, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy gmina Szczytno oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Siódmak, gmina Szczytno wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu  02 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12 – 100 Szczytno, o godzinie 14.30, w pok. nr 113.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Wójta Gminy Szczytno należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. 

Uwagi mogą być wnoszone:

-         w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12 – 100 Szczytno;

-         w formie ustnej do protokołu w Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12 – 100 Szczytno, pokój nr 105;

-         w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na skrzynkę pocztową: ugszczytno@ug.szczytno.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 570):

-         opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

-         opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Szczytno.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:

 

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12 – 100 Szczytno;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – IODO@ug.szczytno.pl;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2019 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 136
08 lipca 2019 13:30 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [20190708113407.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lipca 2019 13:30 (Maciej Połomski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)