Aktualności

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Znak sprawy: RR-AB.6733.14.2019                                                                                                      Szczytno, dnia 08 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wydaniu, na wniosek wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Siecioprojekt” Sp. z o. o. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej, obejmującej budowę sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN 15kV/nN 0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej – kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi, na terenie działek nr 25/1 i 108 w obrębie geodezyjnym Czarkowy Grąd gm. Szczytno.   Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok. nr 105 w godz. 7.30 – 15.30.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2019 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 122
09 lipca 2019 10:29 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [20190709083707.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2019 10:29 (Maciej Połomski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)