Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Nexera Sp,. z o.o., reprezentowanej przez Pana Radosława Borawskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loka

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12 – 100 Szczytno

 

Znak sprawy: RR-BA.6733.22.2019                                                    Szczytno, dnia 08 lipca 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Nexera Sp,. z o.o., reprezentowanej przez Pana Radosława Borawskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie elementów sieci telekomunikacyjnej, w tym słupów telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnej linii kablowej oraz studni kablowej, na terenie działek nr 35/5, 38/2, 41/2, 45/19, 45/33, 173/3 i 175, w obrębie geodezyjnym Wawrochy, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Nexera Sp. z o.o.

W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia ( informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno w godz. 730 – 15 30)

                                                                                               

 

 

 

                                                                                         

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu  Gminy Szczytno, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wawrochy oraz na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2019 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 431
10 lipca 2019 13:40 (Monika Gasperska) - Dodanie załącznika [obw_22.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2019 13:40 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)