Przetargi

Wybierz rok

Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony dotyczący sprzedaży majątku ruchomego

Regulamin przetargu na sprzedaż wraku samochodu, którego właścicielem jest Gmina Szczytno Przetarg ma charakter przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach oraz dokonali wpłaty wadium, posiadający zdolność do czynności prawnych,...

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2017r

Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie w 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.szczytno.pl - zakładka BIP Szczytno: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leśny Dwór Numer ogłoszenia: 135289 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU