Przetargi

Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony dotyczący sprzedaży majątku ruchomego

Regulamin przetargu

na sprzedaż wraku samochodu, którego właścicielem jest Gmina Szczytno

 

 1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego.
 2. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach
  oraz dokonali wpłaty wadium, posiadający zdolność do czynności prawnych, reprezentowani przez osoby posiadające do tego prawo.
 3. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

 

Lp.

Nazwa

Stan

Cena wywoławcza

Kwota wadium

1

VOLKSWAGEN Transporter T5 1.9 TDi E4 3.0t, Nr rejestracyjny: NSZ77KA, Rok prod.: 2008, Rodzaj pojazdu: Samochód cieżarowy do 3.5t, Nr identyfikacyjny (VIN) WV2ZZZ7HZ8H151824

Data pierwszej rejestracji 2008/06/16

Przebieg szacowany 270000km

Okres eksploatacji pojazdu (08/06/16-16/09/19) 99 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) 2-warstwowy typu uni

Dop. masa całk. / Ładownosć2800 kg / 825 kg

Rodzaj nadwozia kombi wydłużone 4 drzwiowe 9 osobowe

Pojemnosc / Moc silnika 1896 ccm / 75kW (102KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzedowy

Norma spalin E4

Długosc / Szerokosc / Wysokosc 5290 mm / 1904 mm / 1959 mm

Powypadkowy.

Szkoda całkowita.

Zgodnie z dokumentacją firmy ubezpieczeniowej i dokumentacją fotograficzną załączoną do ogłoszenia o przetargu

6.900,00 zł brutto

700,00 zł brutto

 

 1. Za termin wpływu wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Szczytno:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
nr: 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005
lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Szczytno.
W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać „Wadium – sprzedaż wraku VW T5”.

 1. Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć bezpośrednio przed otwarciem ofert.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zarachowane na poczet ceny.
 3. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone w ciągu 7 dni odpowiednio: po rozstrzygnięciu przetargu lub odrzuceniu oferty.
 4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli:
  a) nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu,
  b) żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
 5. Cena wywoławcza została ustalona w oparciu o pisemną wycenę firmy ubezpieczeniowej likwidującej szkodę komunikacyjną.
 6. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.
 7. Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.
 8. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.
 9. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg sprzedaż wraku VW T5 – nie otwierać
  należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, osobiście lub listownie.
 10. Oferta powinna być wypełniona na formularzu określonym wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Przez zapłacenie ceny rozumie się zaksięgowanie kwoty ceny na rachunku bankowym Sprzedającego.
 12. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.
 13. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w pkt. 13 i 14 regulaminu będą przez komisję odrzucone.
 14. Termin składania ofert ustala się do 05.12.2016 r.,  do godz. 11.00 .
 15. W przypadku oferty składanej listownie o spełnieniu warunku wpłynięcia oferty w terminie decyduje data wpłynięcia do siedziby organizatora przetargu.
 16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2016 r., o godz. 11.15 w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, w pok. nr 113.
 17. Przetarg prowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Szczytno. Do obowiązków komisji należy dokonanie oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzyganie uwag i zastrzeżeń oferentów.
 18. Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony komisyjnie protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Szczytno.
 19. 23.  W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę organizator może przeprowadzić w dniu otwarcia ofert przetarg w formie aukcji (licytacja ustna) przy udziale tych oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. (albo – o wyborze oferty liczy się kolejność złożenia oferty).
 20. Wydanie przedmiotu przetargu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, okazaniu dowodu wpłaty i zawarciu umowy kupna sprzedaży.
 21. Odbioru przedmiotu przetargu dokonuje nabywca w godzinach pracy jednostki po wcześniejszym umówieniu.
 22. Odbiór przedmiotu przetargu odbywał się będzie transportem nabywcy i na jego koszt oraz jego staraniem w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty przez nabywcę.
 23. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z załadunkiem i transportem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
 24. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w przedmiocie przetargu.
 25. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego towaru. Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji.
 26. Gmina Szczytno zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn. Zwrot wpłaconych przez oferentów wadiów nastąpi w ciągu 7 dni od podjęcia takiej decyzji.
 27. Oględzin zbywanego sprzętu można dokonać ( po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 624 02 12):

w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od  dnia 23.11.2016 r. do dnia  02.12.2016 r. w godzinach 7.00 – 15.00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku – plac przy byłej kotłowni olejowej w Kamionku, Kamionek 1, 12-100 Szczytno. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl, oraz w BIP Urzędu Gminy Szczytno – http://bip.ug.szczytno.pl/.

 

Ze względu na stan techniczny pojazdu dowód został zatrzymany przez Policję i obecnie znajduje się w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1. Z chwilą podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu, nabywca przejmuje wszelkie obowiązki związane z tym stanem faktycznym.


W sprawie przetargu można kontaktować się telefonicznie:

Kamil Maliszewski - (089) 623 25 83

Krzysztof Szydlik - (089) 623 25 91

Sekretariat - (089) 623 25 80

oraz mailowo:

Kamil Maliszewski - maliszewski@ug.szczytno.pl

W sprawie obejrzenia przedmiotu sprzedaży można kontaktować się pod numerami:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
(089) 624 33 88 oraz 501 657 693

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2016
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamil Maliszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2016 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 980
02 grudnia 2016 14:04 (Łukasz Gers) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2016 14:04 (Łukasz Gers) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2016 14:04 (Łukasz Gers) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)