Regulaminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy SzczytnoZARZĄDZENIE NR 159/2015
WÓJTA GMINY SZCZYTNO


z dnia 31 grudnia 2015 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczytno


   Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.)
zarządzam co następuje:


   § 1. Nadaję  Regulamin  Organizacyjny  Urzędowi  Gminy  Szczytno  stanowiący  załącznik  do  niniejszego
zarządzenia.
   § 2. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Szczytnie.
   § 3. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Szczytno nr 88/2015 Wójta Gminy Szczytno z dnia 30 czerwca 2015
r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczytno.
   § 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 159/2015
Wójta Gminy Szczytno
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczytno

 

 


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


   1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Szczytno, zwany dalej „regulaminem” określa:
1) zasady funkcjonowania i zadania urzędu;
2) zakresy działania poszczególnych referatów w urzędzie;
3) strukturę wewnętrzną urzędu;
   2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Szczytno;
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Szczytno;
3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Szczytno;
4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Szczytno;
5) Z-cy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Szczytno;
6) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Szczytno;
7) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Szczytno;
8) referatach – należy przez to rozumieć referaty urzędu;
9) samodzielnym  stanowisku  –  należy  przez  to  rozumieć  samodzielne  stanowiska  pracy  podległe  bezpośrednio
wójtowi;
10) ustawie  o samorządzie  gminnym  –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie
gminnym.
11) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
12) statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Szczytno.
   3. Urząd jest aparatem pomocniczym Wójta i funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy.
   4. Wójt jest pracodawcą dla zatrudnionych w Urzędzie pracowników.
   5. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
   6. Siedzibą Urzędu jest miasto Szczytno, ul. Łomżyńska 3.
   7. Urząd realizuje zadania:
1) własne Gminy, wynikające z ustaw, statutu, uchwał Rady i zarządzeń Wójta;
2) zlecone  przez  organy  administracji  rządowej  na  mocy  ustaw  lub  wykonywane  na  podstawie  porozumień
z organami administracji rządowej;
3) publiczne, realizowane wspólnie z samorządami innymi na zasadzie porozumień.
   8. Wielkość zatrudnienia w Urzędzie, w ramach przyznanych przez Radę środków na wynagrodzenia, określa
Wójt.
   9. Do zadań Urzędu w szczególności należy:
1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, zarządzeń, postanowień
i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy
Gminy;
2) wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem Urzędu;
3) realizacja  innych  obowiązków  i uprawnień  wynikających  z przepisów  prawa  oraz  uchwał  Rady  i zarządzeń
Wójta;
4) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbycia sesji Rady oraz posiedzeń jej komisji;
5) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w Biuletynie Informacji
Publicznej i w siedzibie Urzędu.
   10. Przy  załatwianiu  spraw  stosuje  się  przepisy  kodeksu postępowania  administracyjnego,  chyba  że przepisy
szczególne stanowią inaczej.
   11. Czynności  biurowe  i kancelaryjne  regulowane  są  postanowieniami  instrukcji  kancelaryjnej  oraz
zarządzeniami wewnętrznymi Wójta.


§ 2. ORGANIZACJA URZĘDU


   1. Urząd  funkcjonuje  na  zasadach  jednoosobowego  kierownictwa,  służbowego  podporządkowania,  podziału
uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.
   2. Kierownictwo Urzędu stanowią:
1) Wójt;
2) Z-ca Wójta;
3) Sekretarz;
4) Skarbnik;
5) Kierownicy referatów.
   3. Wójtowi  bezpośrednio  podlegają:  Z-ca  Wójta,  Sekretarz,  Skarbnik,  Kierownicy  referatów,  samodzielne
stanowiska pracy, z zastrzeżeniem ust. 4.
   4. Z-cy Wójta bezpośrednio podlega Kierownik Referatu Ogólno-Organizacyjnego.
   5. W czasie nieobecności Wójta Urzędem kieruje Z-ca Wójta.
   6. Skarbnik  jest  głównym  księgowym  budżetu  Gminy  i Urzędu,  a także  sprawuje  nadzór  nad  zakresem
finansowym funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy.
   7. Prawa  i obowiązki  Skarbnika  - Głównego Księgowego  regulują  przepisy  ustawy  o finansach  publicznych
oraz zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zatwierdzony przez Wójta.
   8. Skarbnik jest zatrudniany przez Wójta na podstawie uchwały Rady o powołaniu.
   9. W razie nieobecności w pracy Skarbnika zastępuje go Zastępca Skarbnika Gminy.
   10. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Referaty:
a) ogólno-organizacyjny;
b) finansowo-podatkowy;
c) rozwoju lokalnego, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska;
d) oświaty, kultury, promocji i sportu.
2) Samodzielne stanowiska pracy:
a) ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
b) radca prawny;
c) ds. archiwum zakładowego.
   11. Obsługa prawna Urzędu prowadzona jest na podstawie umowy cywilno-prawnej.
   12. Pracownicy,  którym  w zakresie  czynności,  upoważnieniu  lub  niniejszym  regulaminie,  a także  odrębną
ustawą  powierzono  wykonywanie  określonych  obowiązków  w Urzędzie,  odpowiadają  za  ich  niewykonanie  lub
nienależyte  wykonanie  w rozumieniu  przepisów  o naruszeniu  dyscypliny  finansów  publicznych  oraz  innych
przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności pracowników samorządowych.


§ 3. ZAKRES ZADAŃ WÓJTA, Z-CY WÓJTA, SEKRETARZA I SKARBNIKA


   1. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) kierowanie Urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz osób kierujacych
gminnymi jednostkami organizacyjnymi
4) wykonywanie budżetu Gminy;
5) realizowanie polityki płacowej;
6) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;
7) udzielanie pełnomocnictw procesowych;
8) podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym;
9) podejmowanie innych decyzji, należących do kompetencji kierownika regulaminów i procedur Urzędu;
10) ustalanie regulaminu pracy Urzędu i innych określonych przepisami prawa;
11) sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej;
12) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
13) określanie sposobu wykonywania uchwał;
14) przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady;
15) przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz
innych uchwał Rady gminy i zarządzeń Wójta, objętych zakresem nadzoru RIO;
16) przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu;
17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami Rady do kompetencji Wójta.
   2. Do zadań i kompetencji Z-cy Wójta należy w szczególności:
1) zastępstwanie Wójta  w czasie  jego  nieobecności  we  wszystkich  sprawach  Gminy,  o ile Wójt  nie  zarządzi
inaczej;
2) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych zarządem mienia gminy;
3) wykonywanie  na  podstawie  odrębnego  upoważnienia  innych  zadań  gminy  zastrzeżonych  do  kompetencji
Wójta;
4) nadzór nad funkcjonowaniem Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczytno;
5) nadzór nad wykonywaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie;
6) nadzór nad wykonywaniem zadań przez gminne instytucje kultury.
7) dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta;
   3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) sprawowanie  nadzoru  nad  organizacją  pracy  Urzędu,  przestrzeganiem  wewnętrznego  porządku  pracy,
prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji;
2) nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym;
3) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy;
4) przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy Urzędu;
5) nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków;
6) wykonywanie  wszelkich  czynności  z zakresu  prawa  pracy  wobec  Wójta  nie  zastrzeżonych  dla  Rady  i jej
przewodniczącego;
7) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników;
8) dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta i Z-cę Wójta;
9) opracowywanie zakresów czynności dla Kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy;
10) kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności Wójta i Z-cy Wójta w ramach udzielonych upoważnień;
11) nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;
12) pełnienie  funkcji  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji  -  kierowanie  pionem  ochrony  danych
osobowych;
13) pełnienie  funkcji  Pełnomocnika  Ochrony  Informacji  Niejawnych  -  kierowanie  pionem  ochrony  informacji
niejawnych;
14) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu w zakresie merytorycznym.
   4. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
 a) zorganizowaniu  sporządzania,  przyjmowania,  obiegu,  archiwizowania  i kontroli  dokumentów  w sposób
 zapewniający sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości finansowej;
 b) bieżącym  i prawidłowym  prowadzeniu  księgowości  oraz  sprawozdawczości  finansowej  w sposób
 umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych;
2) nadzorowaniu  całokształtu  prac  z zakresu  rachunkowości  wykonywanych  przez  poszczególne  komórki
organizacyjne;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) dokonywanie  w zakresie  powierzonych  obowiązków  wstępnej  kontroli  zgodności  operacji  gospodarczych
i finansowych z budrzetem Gminy i planem finansowym
5) dokonywanie wstępnej  kontroli  kompletności  i rzetelności  dokumentów  dotyczących  operacji  gospodarczych
i finansowych;
6) dokonywanie kontroli kasy;
7) nadzór nad przeprowadzaniem kontroli podatkowej u podatników podatków lokalnych;
8) opracowywanie  projektów  przepisów  wewnętrznych  dotyczących  zapewnienia  prawidłowości  gospodarki
finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej;
9) nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy;
10) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników w referacieFinansowo - Podatkowym
11) nadzór  nad  wprowadzaniem  i treścią  informacji  do  Biuletynu  Informacji  Publicznej  w zakresie  Referatu
Finansowo-Podatkowego.


§ 4. ZADANIA WSPÓLNE REFERATÓW


   1. Kierownicy  referatów  odpowiadają  za wywiązanie  się  podległych  im  pracowników  z zadań  przypisanych
regulaminem  organizacyjnym,  regulaminem  pracy,  statutem  gminy  i innymi  aktami  prawnymi  oraz  poleceniami
Wójta. Kierownicy  zapewniają  sprawne  funkcjonowanie komórek organizacyjnych poprzez planowanie  i podział
pracy oraz bieżący nadzór nad podporządkowanymi pracownikami. Ponoszą także odpowiedzialność za terminowe
i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw.
   2. Do podstawowych obowiązków Kierownika referatu należy w szczególności:
1) prawidłowe zorganizowanie pracy, polegające przede wszystkim na zachowaniu ciągłości pracy referatu;
2) nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, w tym czynności kancelaryjnych;
3) dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych;
4) udział w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników;
5) występowanie  z wnioskami  do  Wójta  w sprawie  wyróżnienia,  wynagradzania,  awansowania  i karania,
podległych pracowników,
6) ustalanie  szczegółowych  zakresów  czynności,  uprawnień  i odpowiedzialności  pracowników  referatów  oraz
przeprowadzania kontroli wewnętrznej;
7) ustalenie obowiązującego w komórce organizacyjnej obiegu dokumentów i informacji;
8) nadzór  nad  wprowadzaniem  i treścią  informacji  do  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  (BIP)  i strony
internetowej Urzędu w zakresie pracy komórki organizacyjnej;
9) nadzór  na wykorzystaniem  przysługujących  podległym  pracownikom  urlopów wypoczynkowych, mający  na
celu  pełne  ich  wykorzystanie  w ramach  danego  roku  kalendarzowego,  na  zasadach  ustalonych  w ramach
referatu.
   3. Kierownicy referatów są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.
   4. Kierownicy referatów podlegają bezpośrednio Wójtowi z zastrzeżeniem par. 2 ust. 4 Regulaminu.
   5. Kierownicy  i pracownicy mogą otrzymać od Wójta upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych
lub upoważnienie do określonych czynności.
   6. Do zadań  i obowiązków wspólnych Kierowników  referatów  i pracowników należy wywiązanie  się z zadań
przypisanych  regulaminem organizacyjnym,  regulaminem pracy,  statutem gminy  i innymi aktami prawnymi oraz
poleceniami  Wójta,  a także  zapewnienie  sprawnego  funkcjonowania  własnej  komórki  organizacyjnej  poprzez
planowanie i podział pracy, a w szczególności:
1) posiadanie  i aktualizację  kwalifikacji  do  zajmowanego  stanowiska  oraz  znajomości  przepisów  prawnych
w zakresie  prawa  samorządowego,  kodeksu  postępowania  administracyjnego,  prawa  administracyjnego
i przepisów gminnych, jak również w niezbędnym zakresie prawa cywilnego i karnego oraz finansowego;
2) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
3) zapewnienie  prawidłowego  elektronicznego  obiegu  dokumentów  w oparciu  o funkcjonujące  w Urzędzie
systemy;
4) przygotowywanie zagadnień, projektów dokumentów, projektów uchwał na posiedzenia Rady oraz zarządzeń
Wójta i nadawanie biegu ich realizacji;
5) współpraca  z jednostkami  samorządu  terytorialnego,  administracją  rządową,  organizacjami  pozarządowymi
oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji;
6) zachowanie wysokiego poziomu kultury osobistej w kontakcie z klientami Urzędu oraz innymi instytucjami;
7) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji radnych oraz skarg i wniosków według właściwości;
8) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji objętej ochroną prawną,
w tym ochrony danych osobowych;
9) przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości;
10) przygotowywanie ocen, analiz i informacji oraz informacji dla Wójta i Rady;
11) realizowanie zadań z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;
12) szczególna  dbałość  o mienie Gminy,  polegająca  na  ścisłym  przestrzeganiu  zasad  gospodarności,  celowości
podejmowanych działań oraz staranności w przygotowaniu decyzji;
13) współdziałanie  ze  Skarbnikiem  przy  opracowywaniu  materiałów  niezbędnych  do  przygotowania  projektu
budżetu Gminy;
14) wykonywanie  czynności  związanych  z przygotowaniem  dokumentacji  do  przekazania  do  archiwum
zakładowego;
15) realizowanie  zamówień  publicznych  wyłączonych  z działania  ustawy  prawo  zamówień  publicznych
i współpraca w zakresie realizacji zamówień publicznych na jej podstawie;
16) współpraca przy przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku Gminy i Urzędu;
17) realizacja  obowiązku  udostępniania  informacji  publicznej  z zakresu  pracy  komórki  organizacyjnej,  w tym
obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;
18) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
19) kompetentne i godne postępowanie kształtujące korzystny wizerunek Urzędu i Gminy.
   7. Wszyscy pracownicy ponoszą odpowiedzialność za:
1) prawidłowe  i rzetelne  oraz  terminowe  wykonywanie  zadań  i obowiązków  określonych  w przepisach  prawa,
niniejszym  regulaminie,  regulaminie  pracy  oraz  za  zaniechanie  niezbędnego  działania  lub  za  działanie
nieprawidłowe, które skutkują nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Urzędu lub realizacji zadań Gminy;
2) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w miejscu pracy;
3) ochronę informacji prawnie chronionych, do których posiadają dostęp w ramach wykonywanych zadań;
4) powierzone składniki majątku Gminy.


§ 5. ZADANIA REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

I. Referat Finansowo-Podatkowy (RFP).
   1. Zadania  kierownika  referatu wykonuje  Skarbnik  a w  razie  jego  nieobecności  Zastępca  Skarbnika.  Ilekroć
w przepisach  jest  mowa  o kierowniku  referatu,  w odniesieniu  do  Referatu  Finansowo-Podatkowego  oznacza  to
Skarbnika.
   2. W  referacie  funkcjonują  stanowiska  pracy  określone  w „Wykazie  stanowisk  pracy  w Urzędzie  Gminy
Szczytno” stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.
   3. Skarbnik  dysponuje  odpowiednio  wykwalifikowanymi  pracownikami,  których  jest  bezpośrednim
przełożonym.
   4. Do zadań referatu w szczególności należy:
1) opracowywanie  projektów  aktów  prawnych  uruchamiających  procedurę  uchwalania  budżetu  Gminy
i wieloletniej prognozy finansowej;
2) opracowywanie projektów budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej oraz ich zmian;
3) analiza realizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
4) czuwanie  nad  odpowiednimi  relacjami  pomiędzy  realizacją  dochodów  i wydatków  budżetowych  przy
uwzględnieniu zachowania wskaźników dot. deficytu i długu Gminy;
5) prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych;
6) prowadzenie spraw dotyczących podatku VAT;
7) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
8) prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
9) prowadzenie  ksiąg  rachunkowych  jednostek  oświatowych Gminy  na  podstawie  porozumień  zawartych  przez
Wójta z kierownikami tych jednostek;
10) współpraca  z jednostkami  organizacyjnymi  Gminy  przy  opracowywaniu  projektów  zmian  planów
finansowych w roku budżetowym;
11) prowadzenie  księgowości  budżetowej  oraz  wszelkich  urządzeń  księgowych,  w tym  rejestru  dochodów
budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych;
12) prowadzenie  ewidencji,  aktualizacja  wyceny  oraz  umorzeń  środków  trwałych,  wartości  niematerialnych
i prawnych;
13) rozliczanie inwentaryzacji i ujmowanie jej wyników w księgach rachunkowych Urzędu;
14) prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych;
15) sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych;
16) windykacja dochodów budżetowych;
17) sporządzanie list płac;
18) prowadzenie  dokumentacji  zasiłków  płatnych  z ZUS  i wszystkich  innych  dokumentów  rozliczeniowych
wymaganych przez ZUS;
19) sporządzanie dokumentów, wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących pracowników
zlikwidowanych zakładów pracy, dla których organem założycielskim jest Gmina;
20) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych;
21) sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń;
22) sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
23) sporządzanie list diet dla radnych i sołtysów;
24) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń osobom, dla których urząd prowadzi archiwum;
25) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dowodów księgowych;
26) dokonywanie przelewów;
27) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów;
28) gromadzenie  i badanie  pod  względem  zgodności  ze  stanem  prawnym  i rzeczywistym  przedłożonych
deklaracji podatkowych;
29) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
30) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych;
31) podejmowanie  czynności  zmierzających  do  egzekucji  administracyjnej  zaległych  podatków  i opłat  oraz
prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
32) przygotowywanie  materiałów  i niezbędnych  danych  do  projektów  uchwał  Rady,  ustalających  wysokość
podatków i opłat lokalnych;
33) prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg podatkowych;
34) wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe;
35) rozpatrywanie  odwołań  składanych  przez  podatników  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  oraz
prowadzenie wymaganej korespondencji z Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
36) prowadzenie kasy Urzędu i obsługa kasowa jednostek oświatowych Gminy;
37) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów;
38) dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych
i rozchodowych  podpisanych  przez  wyznaczone  osoby  pod  względem  merytorycznym,  formalnym
i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty;
39) dokonywanie  wypłat  gotówkowych  jedynie  ze  środków  podjętych  z rachunków  bankowych  na  określone
potrzeby lub wydatki bieżące;
40) niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy;
41) sporządzanie raportów kasowych z dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych;
42) wystawianie  dokumentu  Rp-7  dla  byłych  pracowników  szkół  gminnych  oraz  dla  pracowników  aktualnie
zatrudnionych;
43) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
b) wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży;
c) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych;
d) wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych;
e) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
f) wydawanie  zezwoleń  na wyprzedaż  posiadanych  zinwentaryzowanych  zapasów  napojów  alkoholowych
w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży;
g) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
44) prowadzenie postępowań ewidencyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności
gospodarczej przez osoby fizyczne;
45) dokonywanie wpisów do centralnej ewidencji działalności gospodarczej na wniosek lub z urzędu oraz:
a) dokonywanie zmian we wpisach;
b) prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym;
c) prowadzenie akt ewidencyjnych przedsiębiorców.
46) wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie wykonywanych przez referat zadań;
47) przygotowywanie projektów uchwał Rady z zakresu finansów;
48) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta z zakresu finansów;
49) przestrzeganie  przepisów  dotyczących  ochrony  informacji  niejawnych  i danych  osobowych  oraz  tajemnicy
skarbowej;
50) opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
51) prowadzenie  postępowania w sprawach  indywidualnych  dotyczących  zwrotu  podatku  akcyzowego  zgodnie
z ustawą  o zwrocie  podatku  akcyzowego  zawartego  w cenie  oleju  napędowego  wykorzystywanego  do
produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) a w zakresie nieuregulowanym ustawą zgodnie z przepisami Kodeksu
postępowania administracyjnego;
52) właściwe  przechowywanie  i zabezpieczenia  dokumentacji  wytworzonej  na  stanowiskach  pracy  w sposób
określony instrukcja kancelaryjną;
53) wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej Urzędu.


II. Referat rozwoju lokalnego, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (RR).
   1. Referatem kieruje Kierownik referatu.
   2. Celem  wykonywania  zadań  referatu  Kierownik  referatu  dysponuje  odpowiednio  wykwalifikowanymi
pracownikami, których jest bezpośrednim przełożonym.
   3. W  referacie  funkcjonują  stanowiska  pracy  określone  w „Wykazie  stanowisk  pracy  w Urzędzie  Gminy
Szczytno” stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.
   4. W razie nieobecności w pracy Kierownika referatu zastępuje go zastępca kierownika.
   5. Do zadań referatu należy w szczególności:
1) gospodarowanie mieniem komunalnym i gruntami;
2) zarządzanie kryzysowe;
3) współpraca z ochotniczymi strażami pożarniczymi;
4) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej;
5) prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
6) gospodarowanie przestrzenne;
7) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych;
8) prowadzenie spraw w zakresie architektury i budownictwa;
9) prowadzenie spraw w zakresie drogownictwa;
10) prowadzenie spraw wojskowych;
11) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody;
12) utrzymanie porządku i gospodarkia odpadami;
13) realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego;
14) prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa;
15) prowadzenie spraw z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień Gminy;
16) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków;
17) prowadzenie inwestycji i remontów.
18) właściwe  przechowywanie  i zabezpieczenia  dokumentacji  wytworzonej  na  stanowiskach  pracy  w sposób
określony instrukcja kancelaryjną;
19) wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej Urzędu


III. Referat ogólno-organizacyjny „ROO”
   1. Referatem kieruje Kierownik referatu.W razie nieobecności Kierownika referatu zastępuje go sekretarz.
   2. W  celu  realizacji  zadań  referatu  Kierownik  referatu  dysponuje  odpowiednio  wykwalifikowanymi
pracownikami, których jest bezpośrednim przełożonym.
   3. W  referacie  funkcjonują  stanowiska  pracy  określone  w „Wykazie  stanowisk  pracy  w Urzędzie  Gminy
Szczytno” stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.
   4. Do zadań referatu należy w szczególności:
1) obsługa kancelaryjna Urzędu;
2) prowadzenie centralnych rejestrów skarg i wniosków, zarządzeń i obwieszczeń Wójta;
3) obsługa  organizacyjna  i techniczna  (zaopatrzenie  w materiały  biurowe,  środki  bhp,  prasę,  publikacje
książkowe, wyposażenie biurowe, pieczęcie) Urzędu i Rady;
4) obsługi  administracyjnej  siedziby  Urzędu  i placu  przed  budynkiem  (okresowe  kontrole  stanu  technicznego,
drobne  sprawy  i remonty,  zapewnienie  dostaw  energii  elektrycznej, wody,  odprowadzania  ścieków,  systemy
alarmowe ppoż. i antywłamaniowe);
5) dbałość o czystość i estetykę pomieszczeń budynku i placu przed budynkiem Urzędu;
6) obsługa urządzeń i systemów informatycznych;
7) prowadzenie kadr pracowników Urzędu kierowników z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych;
8) koordynowania staży praktyk, uczniów i studentów, prac interwencyjnych i robót publicznych;
9) obsługa biura rady
10) obsługa  jednostek  pomocniczych  Gminy  w zakresie  ich  łączenia,  dzielenia  znoszenia  oraz  wyboru  ich
organów;
11) ewidencjonowanie ludności i wydawanie dowodów tożsamości;
12) prowadzenie rejestru wyborców;
13) utrzymanie samochodów służbowych;
14) właściwe  przechowywanie  i zabezpieczenia  dokumentacji  wytworzonej  na  stanowiskach  pracy  w sposób
określony instrukcja kancelaryjną
15) wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej Urzędu


IV. Referat oświaty, kultury, promocji i sportu „SO”
   1. Referatem kieruje Kierownik referatu. W razie jego nieobecności zastępuje go sekretarz.
   2. W  celu  realizacji  zadań  referatu  Kierownik  referatu  dysponuje  odpowiednio  wykwalifikowanymi
pracownikami, których jest bezpośrednim przełożonym.
   3. W  referacie  funkcjonują  stanowiska  pracy  określone  w „Wykazie  stanowisk  pracy  w Urzędzie  Gminy
Szczytno” stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.
   4. Do zadań referatu w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawą o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela należących do
Wójta jako organu prowadzącego dla szkoły i przedszkola publiczne funkcjonujące na terenie Gminy;
2) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
3) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących organizacji podległych placówek oświatowych;
4) prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do
ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek;
5) prowadzenie  spraw  z zakresu  przyznawania  stypendiów  i zasiłków  szkolnych  o charakterze  socjalnym,  a w
szczególności  przyjmowanie  wniosków,  wydawanie  decyzji,  realizacja  stypendium  –  wydanie  dyspozycji
wypłaty;
6) prowadzenie  spraw  z zakresu  dofinansowania  kosztów  kształcenia  pracowników  młodocianych  w okresie
przyuczenia  do  wykonywania  określonej  pracy  i określonego  zawodu,  a w  szczególności  przyjmowanie
wniosków od pracodawców, wydawanie decyzji;
7) realizacjia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
8) prowadzenie  elektronicznego  Systemu  Informacji  Oświatowej  i sporządzanie  sprawozdań  zbiorczych  ze
wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę oraz inne podmioty;
9) prowadzenie  kontroli  w jednostkach  oświatowych  w zakresie  przestrzegania  przepisów  dotyczących
organizacji pracy oraz działalności administracyjnej;
10) prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów zamieszkałych na terenie Gminy do szkół i przedszkoli;
11) prowadzenie  spraw  związanych  z działalnością  pożytku  publicznego  i o  wolontariatem  między  innymi
przygotowywanie otwartych konkursów ofert oraz umów oraz ich rozliczanie;
12) prowadzenie spraw związanych z opieką zdrowotną na terenie Gminy;
13) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w konkursach, turniejach, zawodach, rywalizacjach,
akcjach społecznych, ekologicznych;
14) prowadzenie spraw z zakresu kultury, kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku;
15) prowadzenie  ewidencji gminnych kąpielisk  i spraw  związanych  z ich utworzeniem  i funkcjonowaniem  - nie
zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych lub jednostek;
16) prowadzenie ewidencji pól namiotowych i spraw związanych z ich zaszeregowaniem;
17) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zbiórkach publicznych;
18) wydawanie decyzji (zezwoleń) w sprawie organizacji imprez masowych;
19) nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem świetlic wiejskich;
20) realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE obejmujących realizację zadania z zakresu oświaty,
kultury, zdrowia i rekreacji.
21) właściwe  przechowywanie  i zabezpieczenia  dokumentacji  wytworzonej  na  stanowiskach  pracy  w sposób
określony instrukcja kancelaryjną;
22) wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej Urzędu
23) promocja Gminy.


V. Samodzielne stanowiska
   1. Radca prawny. Do obowiązków radcy prawnego należy w szczególności:
1) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych Rady i Wójta;
2) wydawanie  opinii  prawnych  dotyczących  umorzenia wierzytelności,  rozwiązywania  stosunku  pracy  i innych
spraw pracowniczych;
3) opiniowanie projektów umów, porozumień, ugód, statutów i regulaminów;
4) prowadzenie  spraw  sądowych  przed Sądami  Powszechnymi,  Sądami Administracyjnymi, Naczelnym  Sądem
Administracyjnym i Sądem Najwyższym;
5) wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o Radcach Prawnych;
6) właściwe  przechowywanie  i zabezpieczenia  dokumentacji  wytworzonej  na  stanowiskach  pracy  w sposób
określony instrukcja kancelaryjną;
   2. Stanowisko  ds.  kontroli  wewnętrznej  i zewnętrznej.  Do  obowiązków  inspektora  kontroli  wewnętrznej
i zewnętrznej należy zaliczyć w szczególności:
1) opracowanie rocznego planu kontroli;
2) opiniowanie wniosków o przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej;
3) ustalanie tematyki i zakresu kontroli;
4) ustalenie  szczegółowego  planu  przebiegu  czynności  kontrolnych,  zapewniającego  prawidłowy  i terminowy
przebieg postępowania kontrolnego;
5) nadzór  nad  zespołami  wykonującymi  czynności  kontrolne  oraz  egzekwowanie  od  członków  zespołów
kontrolujących  rzetelnego  i terminowego,  z zachowaniem  obowiązujących  procedur,  prowadzenia
postępowania kontrolnego oraz rzetelnego i terminowego sporządzenia dokumentacji pokontrolnej;
6) występowanie  z wnioskiem  do  kierownika  jednostki  zarządzającego  kontrolę  o uzupełnienie  zespołu
upoważnionego do przeprowadzenia kontroli, o rzeczoznawcę;
7) wnioskowanie do zarządzającego kontrolę w sprawie powołania rzeczoznawcy dla wyrażenia opinii w zakresie
przedmiotu  kontroli  lub  o pracownika  spoza  pracowników  sobie  podległych,  posiadającego  wiedzę
merytoryczną i doświadczenie zawodowe w zakresie kontrolowanego przedmiotu;
8) opracowywanie projektów pism i decyzji w zakresie procedury odwoławczej;
9) uczestnictwo w naradach pokontrolnych;
10) opracowanie projektu zaleceń i wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych lub personalnych oraz
przedstawienie ich do decyzji Wójta;
11) koordynowanie  prac  związanych  z opracowywaniem  projektów  zarządzeń  Wójta  i po  ich  zatwierdzeniu
przedstawianie ich do akceptacji Wójtowi.
12) właściwe  przechowywanie  i zabezpieczenia  dokumentacji  wytworzonej  na  stanowiskach  pracy  w sposób
określony instrukcja kancelaryjną;
   3. Archiwista Zakładowy. Do zadań archiwisty zakładowego w szczególności należy:
1) przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu;
2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
3) przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
4) udostępnianie przechowywanej dokumentacji;
5) wycofywanie  dokumentacji  ze  stanu  archiwum  zakładowego  w przypadku  wznowienia  sprawy  w komórce
organizacyjnej;
6) przeprowadzanie  kwerend  archiwalnych,  czyli  poszukiwanie  w dokumentacji  informacji  na  temat  osób,
zdarzeń czy problemów;
7) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
8) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania  i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum
państwowego;
9) sporządzanie  rocznych  sprawozdań  z działalności  archiwum  zakładowego  i stanu  dokumentacji w archiwum
zakładowym;
10) doradzanie  komórkom  organizacyjnym  w zakresie  właściwego  postępowania  z dokumentacją  i w
porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych.
11) właściwe  przechowywanie  i zabezpieczenia  dokumentacji  wytworzonej  na  stanowiskach  pracy  w sposób
określony instrukcja kancelaryjną;


§ 6. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ


   1. Książkę kontroli zewnętrznych urzędu prowadzi Referat Ogólno-Organizacyjny.
   2. Sekretarz  ma  obowiązek  okazywania  książki  kontroli  na  każde  żądanie  osobom  upoważnionym  do
dokonywania kontroli.
   3. Sekretarz,  przy  współpracy  Skarbnika  i inspektora  kontroli  wewnętrznej  i zewnętrznej  organizuje  system
kontroli  wewnętrznej.  Osoby  te  sprawują  ogólny  nadzór  nad  skutecznością  działania  tego  systemu
i prawidłowością wykorzystywania sygnałów pochodzących z prowadzonej kontroli.
   4. Kontrola wewnętrzna  i zewnętrzna w Urzędzie  funkcjonuje  jako kontrola  zarządcza wprowadzona w życie
odrębnym zarządzeniem.


§ 7. ORGANIZACJA  PRZYJMOWANIA,  ROZPATRYWANIA  I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI, W TYM SKARG I WNIOSKÓW.


   1. Pracownicy Urzędu obowiązani są do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki.
   2. Niezwłocznie  powinny  być  załatwiane  sprawy,  które  mogą  być  rozpatrywane  w oparciu  o dowody
przedstawione  przez  stronę  łącznie  z żądaniem  wszczęcia  postępowania  lub  w oparciu  o fakty  i dowody
powszechnie  znane  z urzędu  organowi,  przed  którym  toczy  się  postępowanie,  bądź  możliwe  do  ustalenia  na
podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
   3. Załatwianie  spraw wymagających  postępowania wyjaśniającego  powinno  nastąpić  nie  później  niż w ciągu
miesiąca,  a sprawy  szczególnie  skomplikowane  nie  później  niż  w ciągu  dwóch  miesięcy,  od  dnia  wszczęcia
postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
   4. Przy załatwianiu spraw stosuje się najbardziej proste i najbardziej celowe formy załatwiania.
   5. Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej pracownicy stosują odpowiednie
przepisy dotyczące postępowania administracyjnego, podatkowego, a także inne dotyczące danej sprawy.
   6. Pracownicy  załatwiający  sprawy  obywateli  są  obowiązani  do  należytego  i wyczerpującego  informowania
stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków będących
przedmiotem  postępowania  administracyjnego  oraz  czuwają  nad  tym  aby  strony  i inne  osoby  lub  podmioty
uczestniczące  w postępowaniu  nie  ponosiły  szkody  z powodu  nie  znajomości  prawa. W tym  celu  udzielają  im
niezbędnych  wyjaśnień  i wskazówek,  a przed  wydaniem  decyzji  umożliwiają  stronom  zapoznanie  się  z aktami
sprawy.
   7. Jako  reguła  obowiązuje  pisemna  forma  załatwiania  spraw. Załatwianie  ustne może  być  stosowane wtedy,
gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy nie stają temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego
załatwiania powinny być ustalone w aktach w formie określonej w ust. 8.
   8. Z  rozmów  prowadzonych  z interesentami  oraz  czynności  prowadzonych w terenie  sporządza  się,  o ile  nie
jest  dla  nich  przewidziana  forma  protokołu,  notatkę  służbową  lub  czyni  adnotację  na  aktach,  jeżeli  uzyskane  tą
drogą wiadomości i informacje mają istotne znaczenie w załatwianej sprawie. Notatkę dołącza się do akt właściwej
sprawy.
   9. Pracownik Urzędu odpowiada służbowo za terminowe załatwienie sprawy.
   10. O każdym przypadku nie  załatwienia  sprawy w terminie pracownik Urzędu obowiązany  jest  zawiadomić
strony podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
   11. Pracownik  Urzędu,  który  z nieuzasadnionej  przyczyny  nie  załatwił  sprawy  w terminie  lub  nie  dopełnił
obowiązku  wynikającego  z ust.  10,  podlega  odpowiedzialności  porządkowej  lub  dyscyplinarnej  albo  innej
odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
   12. Każdy  pracownik  Urzędu  przechowuje  akta  spraw  niezakończonych  i akta  spraw  zakończonych  nie
przekazanych do archiwum zakładowego - zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt
oraz określonymi odrębnymi przepisami.
   13. Wójt  lub  Z-ca Wójta,  a w  razie  ich  nieobecności  Sekretarz,  przyjmuje  interesantów  w indywidualnych
sprawach, w tym w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki.
   14. Kierownicy  referatów,  a także  pracownicy  na  samodzielnych  stanowiskach,  obowiązani  są  przyjmować
interesantów we wszystkich sprawach, w tym w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Radni
w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu przyjmowani są poza kolejnością.
   15. Skargi  i wnioski  wpływające  do  Urzędu  ewidencjonowane  są  w rejestrze  prowadzonym  w sekretariacie
Urzędu.
   16. Kontrolę,  nadzór  oraz  koordynację w zakresie  przyjmowania,  rozpatrywania  skarg  i wniosków  sprawuje
Sekretarz.
   17. Pracownicy Urzędu zobowiązani są:
1) zgłaszać przydzielone im do załatwienia skargi i wnioski do rejestru prowadzonego przez sekretariat Urzędu;
2) rozpatrywać  i załatwiać  skargi  i wnioski  z należytą  starannością,  wnikliwie  i terminowo  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3) dokonywać  odpowiednich  adnotacji  w rejestrze  skarg  i wniosków,  m.in.  o sposobie  załatwienia  skargi  lub
wniosku, a także o ewentualnych terminach ich załatwienia, przyczynach powstania zwłoki, itp.


§ 8. ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI.  


   1. Do  osobistej  akceptacji  Wójta  należą  zarządzenia.  Wójt,  a w  przypadku  jego  nieobecności  Z-ca  Wójta
podpisują wszelkie dokumenty wychodzące z Urzędu, a w szczególności:
1) wszelkie decyzje i postanowienia;
2) dokumenty kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej;
3) pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych oraz organów administracji publicznej innych krajów;
4) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, posłów i senatorów;
5) odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli;
6) oświadczenia woli związane z prowadzeniem działalności Gminy w ramach należących do jej kompetencji.
   2. Sekretarz dokonuje:
1) w  przypadku  nieobecności Wójta  i jego  Z-cy  -  podpisywania  z upoważnienia Wójta  dokumentów,  o któych
mowa w ust. 1, z wyjątkiem zarządzeń;
2) podpisywania innych decyzji i pism zgodnie z upoważnieniem Wójta;
3) stwierdzania własnoręczności  podpisów  na  podstawie  delegacji  ustawowych  oraz  poświadczeń  za  zgodność
z oryginałem pism wytworzonych w Urzędzie lub adresowanych do Urzędu.
   3. Oświadczenia  woli  w imieniu  Gminy  w zakresie  zarządu  mieniem  składa  jednoosobowo Wójt  lub  Z-ca
Wójta  na  podstawie  udzielonego  mu  pełnomocnictwa.  Jeżeli  czynność  prawna  może  spowodować  powstanie
zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika.
   4. Dokumenty  przedstawiane  Wójtowi  do  podpisu  powinny  być  zweryfikowane  pod  względem  ich  treści i właściwej redakcji przez pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę i jego bezpośredniego przełożonego.
Pracownik  merytoryczny  prowadzący  sprawę  odpowiada  za  merytoryczną  treść  dokumentów  i potwierdza
uzgodnienie  ich  treści  pod względem  prawnym. Na  dokumentach  tych  zamieszcza  się  nazwisko,  imię  i podpis
pracownika merytorycznego  sporządzającego  dokument  i parafę Kierownika  referatu  (na kopii w lewym dolnym
rogu pisma).


§ 9. ZASADY OPRACOWYWANIA AKTÓW PRAWNYCH


   1. Wójt wydaje:
1) zarządzenia – na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych;
2) decyzje i postanowienia;
3) obwieszczenia i informacje.
   2. Projekty aktów prawnych wydawane przez Radę  i Wójta muszą być przygotowane zgodnie z powszechnie
stosowanymi zasadami techniki prawodawczej.
   3. Redakcja projektów aktów powinna być jasna, zwięzła i poprawna pod względem językowym.
   4. Akty prawne muszą zawierać:
1) oznaczenie rodzaju aktu (uchwała, zarządzenie);
2) numer aktu;
3) oznaczenie organu podejmującego akt;
4) datę aktu (dzień, miesiąc, rok);
5) określenie adresata, bądź sprawy, której dotyczy akt;
6) podstawę prawną ze wskazaniem źródła publikacji;
7) postanowienia aktu ujęte w paragrafy, ustępy, punkty i litery, itd.;
8) określenie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie lub nadzór nad realizacją;
9) określenie sposobu jego wejścia w życie;
10) określenie aktów, które tracą moc;
11) klauzulę o ogłoszeniu lub publikacji aktu w przypadku, gdy przewidują to przepisy.
   5. Projekty  aktów  prawnych  (uchwał  i zarządzeń)  pod  względem merytorycznym  przygotowują  pracownicy
referatów, na samodzielnych stanowiskach pracy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy.
   6. Na  projektach  aktów  prawnych,  o których  mowa  w ust.  5,  przedstawionym  do  podpisu  Wójtowi  lub
Przewodniczącemu  Rady,  powinno  być  zamieszczone  nazwisko,  imię  i podpis  pracownika  merytorycznego
odpowiedzialnego  za  sprawę,  której  projektowany  akt  prawny  dotyczy.  Pracownik  składający  podpis  ponosi
odpowiedzialność za merytoryczną treść dokumentu i potwierdza uzgodnienie jego treści pod względem prawnym.
   7. Projekty  uchwał  pracownik  merytoryczny  przekazuje  do  zaopiniowania  pod  względem  prawnym  radcy
prawnemu,  a następnie  po  otrzymaniu  przychylnej  opini  radcy  prawnego  i po  ich  zaparafowaniu  przez
bezpośredniego  przełożonego  przekazuje  do  biura  Rady  w terminie  umożliwiającym  zachowanie  zasad
zwoływania sesji Rady.
   8. Wszystkie  uchwały  Rady  po  ich  podpisaniu  otrzymuje  pracownik  biura  Rady,  a odpisy  pracownicy
merytoryczni przygotowujący projekt aktu prawnego.
   9. Z-ca  Wójta,  Skarbnik,  Sekretarz,  Kierownicy  referatów  i samodzielne  stanowiska  oraz  kierownicy
i dyrektorzy  jednostek  organizacyjnych  gminy  otrzymują  odpowiednie  odpisy  uchwał  dotyczące  zakresu  ich
zadań.
   10. Pracownik biura Rady prowadzi rejestr i zbiór uchwał w wersji papierowej i elektronicznej.
   11. Projekty  zarządzeń Wójta, pracownik merytoryczny  je przygotowujący przekazuje do  zaopiniowania pod
względem  prawnym  radcy  prawnemu,  a następnie  po  otrzymaniu  przychylnej  opini  radcy  prawnego  i po  ich
zaparafowaniu przez bezpośredniego przełożonego i Sekretarza przekazuje do podpisu wójtowi.
Po  podpisaniu  zarządzenia  przez  Wójta,  pracownik  odpowiedzialny  za  jego  przygotowanie  przekazuje
oryginał  wraz  z jego  formą  elektroniczną  pracownikowi  prowadzącemu  rejestr  zarządzeń  w celu  ich
zaewidencjonowania i umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
   13. Z-ca  Wójta,  Skarbnik,  Sekretarz,  Kierownicy  referatów  i pracownicy  samodzielnych  stanowisk  oraz
kierownicy  i dyrektorzy  jednostek  organizacyjnych  Gminy  otrzymują  od  pracowników  merytorycznych,  którzy
byli odpowiedzialni za przygotowanie danego aktu prawnego, odpisy zarządzeń dotyczące zakresu zadań referatu,
samodzielnych stanowisk lub jednostki organizacyjnej Gminy.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


   1. Przy  załatwianiu  spraw  stosuje  się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego  chyba,  że przepisy
szczególne stanowią inaczej.
   2. Czynności biurowe i kancelaryjne reguluje instrukcja kancelaryjna ustalona w odrębnych przepisach. Zasady
dekretacji  pism  i przesyłek  wpływających  do  Urzędu  Gminy  Szczytno  określa  załącznik  nr  3 do  niniejszego
Regulaminu.
   3. Z-ca  Wójta,  Sekretarz  i Kierownicy  referatów  mają  obowiązek  zapoznać  pracowników  z regulaminem
w terminie 14 dni od daty podpisania zarządzenia przez Wójta wprowadzającego niniejszy regulamin.
   4. Pracowników nowo zatrudnionych zapoznaje z regulaminem przy przyjmowaniu do pracy Sekretarz.
   5. Kierownicy  referatów  są  odpowiedzialni  za  egzekwowanie  przestrzegania  przez  podległych  mu
pracowników postanowień regulaminu.
   6. Kierownicy  referatów opracowują  zakres  czynności podległym pracownikom  i przedłożą do  zatwierdzenia
Wójtowi.
   7. Kierownikom referatów i pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy zakres czynności opracowuje
Sekretarz i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi.
   8. Załącznikami do regulaminu są:
1) schemat organizacyjny Urzędu – załącznik Nr 1;
2) wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Szczytno- załącznik nr 2.
3) zasady dekretacji pism i przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Szczytno - załącznik nr 3.
   9. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego może być dokonana w drodze zarządzenia Wójta.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2016 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 2039
11 stycznia 2017 14:25 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_regulaminu_organizacyjnego_urzedu_gminy_szczytno_de kretowanie01012016.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017 14:25 (Łukasz Gers) - Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_3_do_regulaminu_organizacyjnego_urzedu_gminy_szczytno_de kretowanie01012016.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017 14:25 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_regulaminu_organizacyjnego_urzedu_gminy_szczytno010 12016_r.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)