Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno - Unieważnienie

Unieważnienie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków z dnia 15 maja 2017 r.

 

 

Wójt Gminy Szczytno informuje, o unieważnieniu treść ogłoszenia z dnia 15 maja
2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno z przyczyn formalnych.

 

Wójt Gminy Szczytno

/-/

Sławomir Wojciechowski

 

Załącznik nr 2 do
REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO
ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

                                                                                           Szczytno dnia, 15 maja 2017 r.

WÓJT GMINY SZCZYTNO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. wymiaru podatków
 w Urzędzie Gminy Szczytno
(ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno)

Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie;

2)       ukończone 18 lat życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)       nieposzlakowana opinia;

4)       brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

5)       wykształcenie średnie;

6)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

7)       znajomość problematyki funkcjonowania samorządu gminnego, jego struktur i zadań;

8)       umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

9)       znajomość aktualnych przepisów związanych z zakresem wykonywanej pracy, a w szczególności:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
 • rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.);
 • ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.);
 • ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 617 z późn. zm.);
 • ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 poz. 374 z późn. zm.);

 

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego
 2. wykształcenie w zakresie ekonomii, administracji

Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)            prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania wysokości podatków od osób prawnych i osób fizycznych,
2)            dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

3)            prowadzenie postępowań w zakresie powszechności opodatkowania,

4)            przygotowywanie pełnego materiału uzasadniającego w sprawie skarg, odwołań oraz materiału uzasadniającego                                 do wydania decyzji w sprawie ulg i umorzeń,

5)            sporządzanie sprawozdań z prowadzonego zakresu.

 

Warunki pracy:

1)                   wymiar etatu:     1 etat;

2)                  miejsce pracy: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno;

3)                  praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego;

4)                  stanowisko nie niższe niż młodszy referent z wynagrodzeniem wg grupy VIII  do 2 700  zł maksymalnie.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Szczytno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

• CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopie świadectw pracy dokumentujących pożądany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
• kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
• podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
• podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;
• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz.894);

 • • Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz.902 ze. zm.)
  • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922.)”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno (12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3 pok. Nr 206) lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Szczytno”, w terminie do dnia  26 maja 2017 r.

W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego aplikacje można również przesłać pocztą elektroniczną: na adres: ugszczytno@ug.szczytno.pl (w tytule wiadomości zamieszczając w/w dopisek).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Szczytno po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szczytno przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie dalszych etapów procedury naboru.

Oferty nie zakwalifikowane stanowią dokumentację naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

 

Wójt Gminy Szczytno

/-/

Sławomir Wojciechowski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Lewandowska - Zając
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2017 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 2833
16 maja 2017 11:21 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2017 11:09 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)