Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach

ZARZĄDZENIE NR 63/2018

Wójta Gminy Szczytno

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszynach

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Olszynach, Olszyny 30, 12-100 Szczytno.

2.    Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty Kultury Promocji i Sportu
w Urzędzie Gminy Szczytno.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....................................

(podpis wójta)

 

Załącznik do zarządzenia nr 63/2018

Wójta Gminy Szczytno

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Szczytno

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej w Olszynach, Olszyny 30, 12-100 Szczytno

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Olszynach;

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela,

b)      stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)      imię (imiona) i nazwisko,

b)      datę i miejsce urodzenia,

c)      obywatelstwo,

d)      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

 3.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio do placówki "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszynach,
Olszyny 30, 12-100 Szczytno, w terminie do dnia 11 maja 2018 r. na adres: Urząd Gminy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Szczytnie.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

4.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szczytno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli oferta zostanie złożona w postaci elektronicznej. Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

5.    Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczytnie
tel. 089 623 25 96.

........................................

(podpis wójta)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.04.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Steczka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2018 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 856
30 maja 2018 12:00 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [20180530095733.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 13:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 kwietnia 2018 08:47 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [zarzadzenie__olszyny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)