Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Wójt Gminy Szczytno ogłasza nabór na wole stanowisko urzędnicze ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji w Urzędzie Gminy Szczytno (ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno)

 

 


WÓJT GMINY SZCZYTNO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji
w Urzędzie Gminy Szczytno (ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno)


Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (z uwzględnieniem osób i wymagań, o których mowa w art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych);
2) ukończone 18 lat życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) nieposzlakowana opinia;
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;
5) wykształcenie wyższe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
7) znajomość problematyki funkcjonowania samorządu gminnego, jego struktur i zadań,
8) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
9) znajomość aktualnych przepisów związanych z zakresem wykonywanej pracy, a w szczególności:

 •  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)
 •  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.)
 •  rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.);
 • ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.);
 • ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892);
 • ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 poz. 1821);
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 z późn.zm.)

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego
2. wykształcenie w zakresie ekonomii, administracji
Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie ewidencji i windykacji podatków:

 • od środków transportowych osób fizycznych i prawnych,
 • od nieruchomości osób fizycznych,
 • rolnego osób fizycznych,
 • leśnego osób fizycznych,


2) egzekucja należności,
3) prowadzenie bieżącej kontroli i analizy kont podatkowych,
4) sporządzanie sprawozdań z prowadzonego zakresu
Warunki pracy:
1) wymiar etatu: 1 etat;
2) miejsce pracy: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno;
3) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego;
4) stanowisko nie niższe niż referent z wynagrodzeniem wg grupy IX do 2 900 zł maksymalnie.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Szczytno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:
• CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;

•kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

• kopie świadectw pracy dokumentujących pożądany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;

• kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;

• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

• podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

• podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;

oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;

• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz.894);


• Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze. zm.);

• osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;

• podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzenia I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s. 1).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno (12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3 pok. Nr 206) lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków, opłat lokalnych i windykacji w Urzędzie Gminy Szczytno”, w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r.
W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego aplikacje można również przesłać pocztą elektroniczną: na adres: ugszczytno@ug.szczytno.pl (w tytule wiadomości zamieszczając w/w dopisek).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Szczytno po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szczytno przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie dalszych etapów procedury naboru.
Oferty nie zakwalifikowane stanowią dokumentację naboru.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny zawierać podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzenia I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s. 1). oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Planowany termin przeprowadzenia konkursu: 28 czerwiec 2018 r.


Wójt Gminy Szczytno
              /-/
Sławomir Wojciechowski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.06.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2018 12:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 2243
14 czerwca 2018 12:58 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 12:56 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)