Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Wójt Gminy Szczytno ogłasza nabór na wole stanowisko urzędnicze Inspektor ds. inwestycji komunalnych i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Szczytno.

Załącznik nr 2 do
REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY SZCZYTNO
ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

                                                                                           Szczytno dnia, 9.01.2019 r.

WÓJT GMINY SZCZYTNO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor ds. inwestycji komunalnych i gospodarki przestrzennej
 w Urzędzie Gminy Szczytno
(ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno)

 

PROPONBOWANE WYMOGI NIEZBĘDNE:

1)       obywatelstwo polskie (z uwzględnieniem osób i wymagań, o których mowa w art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych);

2)       ukończone 18 lat życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)       nieposzlakowana opinia;

4)       brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

5)       wykształcenie wyższe;

6)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

7)       znajomość problematyki funkcjonowania samorządu gminnego, jego struktur i zadań,

8)       doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego min. 3 lata

9)       umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;

10)   znajomość aktualnych przepisów związanych z zakresem wykonywanej pracy, a w szczególności:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096);
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986);
 • ustawy z dnia 23 grudnia 2010 roku – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202);
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945);
 • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków            (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.  w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67);

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Prawo jazdy kat. B

Ramowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczytno,   

2)      Prowadzenie spraw związanych z projektowaniem inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Szczytno

3)      Nadzór nad prawidłowością realizacji prowadzonych inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Szczytno,

4)      Uczestnictwo w komisjach inwentaryzacyjnych i przetargowych
 

 

Warunki pracy:

1)                   wymiar etatu:     1/2 etat;

2)                  miejsce pracy: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno;

3)                  praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego;

4)                  inspektort z wynagrodzeniem wg grup w przedziale od  XII do XVI – proporcjonalnie do wymiaru etatu maksymalne wynagrodzenie w tej grupie wynosi 2200 zł brutto

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

W miesiącu grudniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Szczytno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

• CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
• kopie świadectw pracy dokumentujących pożądany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
• kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
• podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
• podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 • • Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze. zm.)
  • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzenia I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s. 1).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno (12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3 biuro podawcze) lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. inwestycji komunalnych i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Szczytno”, w terminie do dnia  22 stycznia 2019  r.

W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego aplikacje można również przesłać pocztą elektroniczną: na adres: ugszczytno@ug.szczytno.pl (w tytule wiadomości zamieszczając w/w dopisek).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Szczytno po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Szczytno przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie dalszych etapów procedury naboru.

Oferty nie zakwalifikowane stanowią dokumentację naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny  zawierać  podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzenia I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s. 1). oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

                                                                                     

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Lewandowska-Zając
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2019 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1546
09 stycznia 2019 15:13 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [20190109_ogloszenie_o_naborze.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2019 15:13 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)