Aktualności

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydanu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe) na terenie działek nr 271/5 i 296 w obrębie geodezyjnym Sasek Mały, gm. Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytno IV” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce 119/3, obręb Wały, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r.,...