Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kod RWA

3153

Wymagane dokumenty

 

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

  1. Załączniki:

-      do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

-      zestawienie faktur VAT dołączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno, Referat Finansowo-Podatkowy, ul. Łomżyńska 3, nr pokoju 101, tel.623-25-90 inspektor ds. księgowości budżetowej - Aleksandra Kandybowicz

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, którą wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku, następuje w terminach:

- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie
od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

- od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone
w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1340 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Przysługuje

Inne informacje

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego
i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.04.2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Kandybowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2016 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 806
16 lipca 2019 09:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika.
16 lipca 2019 09:20 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika.
16 lipca 2019 09:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika.