Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod RWA

7340

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca (Wnioskodawca) składa wniosek w urzędzie miasta/gminy, właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.
 
Wykaz dokumentów:
- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
Załączniki:
-  pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
- aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia (kserokopia)

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowo-Podatkowy pokoju nr 101
stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wydawania koncesji i ulg podatkowych  
Justyna Maczan
tel. (89) 623-25-90 

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Zgodnie z powyższym, opłata za:
1) sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 43,75 zł;
2) sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 43,75 zł;
3) sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu wynosi 175,00 zł.
 
Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Szczytno
Bank Spółdzielczy w Szczytnie  90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie
postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej  - nie później niż w  ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego,
- Uchwała Rady Gminy Szczytno nr VIII/54/07 z dnia 25.05.07r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Szczytno

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Olsztynie za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
 
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom
posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Szczytno po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.
3. w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Finansowo-Podatkowy pokoju nr 101

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.04.2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Maczan
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2016 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 647
26 kwietnia 2016 14:17 (Łukasz Gers) - Usunięcie załącznika.
26 kwietnia 2016 14:03 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.
26 kwietnia 2016 14:02 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.