Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Kod RWA

7340

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych składa do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
W oświadczeniu podawana jest wartość sprzedaży napojów alkoholowych:
1)     o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
2)     o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
3)     o zawartości powyżej 18% alkoholu.
Oświadczenie składane jest corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.
Organ przyjmuje oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i dołącza je do akt
przedsiębiorcy. Na podstawie oświadczenia wnoszona jest przez przedsiębiorcę opłata na  rachunek organu zezwalającego.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowo-Podatkowy pokoju nr 101
stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, wydawania koncesji i ulg podatkowych  
Justyna Maczan
tel. (89) 623-25-90

Opłaty

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty  rocznej  za korzystanie  z  zezwolenia  (zezwoleń) w danym  roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 ust.5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata podstawowa (zgodnie z art. 11   ust. 2 ustawy) pobierana w przypadku, gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła w roku poprzednim progu ustawowego wynosi dla napojów alkoholowych:
1)     o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł
2)     o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł
3)     o zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2 100,00 zł

Opłata  podwyższona   (zgodnie z art. 11   ust. 5 ustawy) pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła w roku poprzednim próg ustawowy wynosi dla napojów alkoholowych:

1)     o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

2)     o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

3)     o zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy.

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Szczytno
Bank Spółdzielczy w Szczytnie  90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Termin i sposób załatwienia

Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – (art. 11 ust.7 ustawy).
Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2  i 5,  jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Zgodnie z art. 18  ust.12 ptk 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11  ust.  4,  jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11 ust. 2.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.04.2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Maczan
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2016 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 518
26 kwietnia 2016 14:17 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.
26 kwietnia 2016 14:15 (Łukasz Gers) - Utworzenie sprawy.