Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Kod RWA

7340

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

2. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

4. Zgoda administratora budynku

5. Zgoda użytkownika budynku

6. Zgoda właściciela budynku

7. Zgoda zarządcy budynku

 

Informacje dodatkowe

Wnioskodawca dołącza TYLKO jedną z wymienionych poniżej zgód na użytkowanie budynku:

- zgodę właściciela budynku,

lub

- zgodę użytkownika budynku,

lub

- zgodę zarządcy budynku,

lub

- zgodę administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowo-Podatkowy pokoju nr 101

stanowisko ds. gospodarki odpadami, wydawania koncesji i ulg podatkowych

Justyna Maczan

tel. (89) 623-25-90

Opłaty

I. Opłatę z wydanie zezwolenia wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
1) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Powyższa kwota opłaty dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

II. Opłatę, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży za ubiegły rok należy obliczać w kwotach brutto (tj. z podatkiem VAT i akcyzowym).

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt II wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt I.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Uwaga! Możliwość rozłożenia płatności na raty występuje TYLKO w przypadku gdy zezwolenie nie zaczyna się lub nie kończy się w bieżącym roku. Jeśli zezwolenie traci ważność w danym roku kalendarzowym, to opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wnieść w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia.

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Szczytno
Bank Spółdzielczy w Szczytnie  90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, płatności dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

1) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

  • kwota opłaty = 525,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

2) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu kwotę opłaty należy wyliczyć w następujący sposób:

  • kwota opłaty = 2100,00 zł ÷ liczba dni w roku × ilość dni do końca roku kalendarzowego

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego,
- Uchwała Rady Gminy Szczytno nr VIII/54/07 z dnia 25.05.07r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Szczytno

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Olsztynie za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Szczytno po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy Szczytno, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

Prezydent/wójt/burmistrz w przypadku, gdy stwierdzi, iż złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym oraz została wydana pozytywna opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, wówczas prezydent/wójt/burmistrz udziela zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
a) posiadanie zezwolenia
b) wniesienie opłaty
c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
d) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty.
e) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
f) wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
g) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
h) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminną,
i) przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawa

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, organ zezwalający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

 

Art. 18 ust.12a.W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Art. 18 ust.12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust.12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.04.2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Maczan
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2016 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 812
26 kwietnia 2016 14:25 (Łukasz Gers) - Aktualizacja danych sprawy.
26 kwietnia 2016 14:25 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.
26 kwietnia 2016 14:24 (Łukasz Gers) - Utworzenie sprawy.