Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Kod RWA

RR.FZP

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  2. Załączniki:

-     Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

-     Wypis z katastru nieruchomości oraz kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,

-     Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,

-     Wstępny projekt podziału nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,

Urząd Gminy,

ul. Łomżyńska 3,

nr pokoju 106,

tel. (89)-623-24-02

 

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

Art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, t. j. z późn. zm.),

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2016
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2016 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 625
11 kwietnia 2019 15:10 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
27 kwietnia 2016 09:54 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.
27 kwietnia 2016 09:52 (Łukasz Gers) - Utworzenie sprawy.