Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz od środków transportowych

Wymagane dokumenty

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Aby uzyskać ulgę w spłacie podatków należy w sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno złożyć podanie o udzielenie ulgi, które powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Do wniosku należy załączyć kopie (oryginały do wglądu) dokumentów potwierdzających zasadność złożonego wniosku.

Wysokość dochodów własnych, dochodów współmałżonka oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli zadłużona nieruchomość stanowi współwłasność również wysokość dochodów pozostałych współwłaścicieli, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze współwłaścicielami, można udokumentować:
a) zaświadczeniem o wynagrodzeniu z zakładu pracy
b) zaświadczeniem o wysokości dochodów wydanym przez urząd skarbowy,
b) odcinkami renty, emerytury,
c) zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy,
d) zaświadczeniem o formie przyznanej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
e) zeznaniem podatkowym złożonym w urzędzie skarbowym,
f) innymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.
Do wniosków uzasadnianych stanem zdrowia podatnika należy załączyć:
a) orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzające inwalidztwo,
b) zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia lub kartę informacyjna z pobytu w szpitalu,
c) rachunki (paragony) za zakupione leki.

Ponadto zależnie od uzasadnienia wniosku o udzielenie ulgi można załączyć:
a) kserokopie umów zaciągniętych kredytów i harmonogramów ich spłaty,
b) kserokopie wydatków ponoszonych na naukę,
oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie podatków.

c) udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkań (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz  i inne).

 

Protokół o stanie majątkowym (druk) zostanie spisany w Referacie Finasowo-Podatkowym Urzędu Gminy Szczytno, w dniu złożenia podania lub w innym dniu wyznaczonym przez pracownika Referatu.

Przedsiębiorcy (osoby fizyczne oraz prawne) powinni przedłożyć dokumenty wymienione powyżej (zależnie od uzasadnienia wniosku) oraz dodatkowo dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:

- sprawozdania finansowe

- wykaz zobowiązań i należności

- kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego

- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS)

- kopia ewidencji środków trwałych

- kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego

- w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności

- kopia ewentualnych programów naprawczych

- inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego


Ponadto przedsiębiorcy w przypadku ubiegania się o pomoc:
a) de minimis powinni przedstawić:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy do minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de mini mis – na odpowiednim formularzu.

 

b) inną niż pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie są obowiązane do przedstawienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia albo informacji o nieotrzymaniu pomocy.

Osoby fizyczne oraz prawne prowadzące działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub de minimis w rybołówstwie zobowiązane są do przedstawienia
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
c) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – na odpowiednim formularzu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno, 12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 3

Referat Finansowo-Podatkowy pokoju nr 101

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej wydawania koncesji i ulg podatkowych

Justyna Maczan

tel. (89) 623-25-90

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

Dowolny, pisemne złożenie wniosku z uzasadnieniem.

- w przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami) decyzja zostanie wydana niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

- w przypadku opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy lub z przyczyn niezależnych od Wójta Gminy Szczytno, termin załatwienia sprawy może się przedłużyć. Organ podatkowy powiadamia stronę o przedłużeniu załatwienia sprawy podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).

Podstawa prawna

Art.67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

- od decyzji organu podatkowego służy prawo odwołania do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie;

- odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Inne informacje

- ulga podatkowa może zostać przyznana tylko ze względu na ważny interes podatnika (np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak np. powódź, pożar, kradzież itp.) lub interes publiczny (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej ),

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,
- przed wydaniem decyzji nie uwzględniającej w całości wniosku strony organ podatkowy wyznacza stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego (art. 123 § 1, art. 200 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa). W/w zawiadomienie umożliwia podatnikowi wniesienie dodatkowych dowodów mających wpływ na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Maczan
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2016 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 743
27 kwietnia 2016 14:08 (Łukasz Gers) - Usunięcie załącznika.
27 kwietnia 2016 14:08 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.
27 kwietnia 2016 14:08 (Łukasz Gers) - Aktualizacja danych załącznika.