ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty albo paszport,

Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

 

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

 

Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;

Dowód lub paszport pełnomocnika;

 

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów

Ewidencja Ludności,

I piętro, pokój 110

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3,

12-100 Szczytno

 

Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Opłacie skarbowej w wysokości 17zł. Podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej – na następujący rachunek bankowy

 

90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

 

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

 

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (.t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 1337, 1864, 2281, z 2016 r. poz. 352. ze zm)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

 

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 257
22 stycznia 2018 12:59 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika.
22 stycznia 2018 12:59 Marcin Gołąb - Usunięcie załącznika.
22 stycznia 2018 12:59 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika.