WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO (OBYWATELE POLSCY I CUDZOZIEMCY)

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Wypełniony formularz meldunkowy;

 

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WYMELDOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

 

Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;

Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

 

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

 

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).

 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Miejsce złożenia dokumentów

Ewidencja Ludności, UL. ŁOMŻYŃSKA 3, 12-100 Szczytno

 

I piętro pokój 110

Opłaty

Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Opłacie skarbowej w wysokości 17zł. podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej – na następujący rachunek bankowy

 

90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Termin i sposób załatwienia

Wymeldowanie dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego

 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 1337, 1864, 2281, z 2016 r. poz. 352.  ze zm.)

Tryb odwoławczy

BRAK

Inne informacje

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 141
22 stycznia 2018 12:55 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika.
22 stycznia 2018 12:55 Marcin Gołąb - Usunięcie załącznika.
22 stycznia 2018 12:55 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika.