WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE LUB UCHYLENIE ZAMELDOWANIA

Wymagane dokumenty

1.Podanie ze szczególnym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wykazania bezprawności dokonanego zameldowania; podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie

2.Oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego tytuł prawny do lokalu z którego ma nastąpić wymeldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), którego kserokopię należy dołączyć do akt sprawy

3.Dowody i oryginały dokumentów (do wglądu) potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. świadkowie, sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonania eksmisji przez komornika), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy

4.Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej

5.Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa, w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika

Miejsce złożenia dokumentów

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej

2. 17 zł – opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa gdy strona działa przez pełnomocnika (w przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – opłaty skarbowej nie pobiera się)

 

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Szczytno

Nr 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Opłaty

Urząd Gminy Szczytno, Ewidencja Ludności, I piętro, pokój 110, tel. 089 623 25 86 –od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające na złożeniu wyjaśnień przez strony, przesłuchaniu świadków wskazanych przez strony lub powołanych z urzędu, informacjach uzyskanych od organów Policji, Sądów, Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu oględzin lokalu i innych)

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 1337, 1864, 2281, z 2016 r. poz. 352.   ze zm) - tym: art. 35 lub art. 31

Ustawa 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 1358, 1607, 1649, 1844, 1893, z 2016 r. poz. 65, 195, 544, 753.ze zm)

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

1. Na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności organ gminy prowadzi postępowanie o wymeldowanie na wniosek właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do niego

2. Na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności organ gminy może wszcząć z urzędu postępowanie o wymeldowanie po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego i niedopełnieniu obowiązku wymeldowania się

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 173
29 grudnia 2016 14:20 Łukasz Gers - Dodanie załącznika.
29 grudnia 2016 14:20 Łukasz Gers - Utworzenie sprawy.