WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE LUB UCHYLENIE ZAMELDOWANIA

Wymagane dokumenty

1.Podanie ze szczególnym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wykazania bezprawności dokonanego zameldowania; podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie

2.Oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego tytuł prawny do lokalu z którego ma nastąpić wymeldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), którego kserokopię należy dołączyć do akt sprawy

3.Dowody i oryginały dokumentów (do wglądu) potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. świadkowie, sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonania eksmisji przez komornika), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy

4.Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej

5.Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa, w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika

Miejsce złożenia dokumentów

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej

2. 17 zł – opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa gdy strona działa przez pełnomocnika (w przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – opłaty skarbowej nie pobiera się)

 

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Szczytno

Nr 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Opłaty

Urząd Gminy Szczytno, Ewidencja Ludności, I piętro, pokój 110, tel. 089 623 25 86 –od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające na złożeniu wyjaśnień przez strony, przesłuchaniu świadków wskazanych przez strony lub powołanych z urzędu, informacjach uzyskanych od organów Policji, Sądów, Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu oględzin lokalu i innych)

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  - tym: art. 35 lub art. 31

Ustawa 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

1. Na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności organ gminy prowadzi postępowanie o wymeldowanie na wniosek właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do niego

2. Na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności organ gminy może wszcząć z urzędu postępowanie o wymeldowanie po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego i niedopełnieniu obowiązku wymeldowania się

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.      Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

2.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem miasta można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez …….

 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·        zarejestrowania w związku z:

-       nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

-       zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

-       zmianą obywatelstwa,

-       wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

-       zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

·        rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

-       zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

-       wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

-       zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

·        uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL

·        usunięcia  niezgodności w danych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

-        kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-        organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-        organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-        wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-       wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 575
27 września 2019 10:23 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
07 czerwca 2018 09:11 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
29 grudnia 2016 14:20 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.