Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych –

2.Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi –

3.Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.

4.Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby;dokumenty potwierdzające interes prawny; uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskania danych.

5.W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, Wydział Ogólno- Organizacyjny, I piętro, pokój 110, , nr telefonu 89 623 25 86

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł

Opłatę za udostępnienie danych wnosi się na konto Urzędu Gminy Szczytno

BS Szczytno  90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego

odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Gminy Szczytno

BS Szczytno  90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych Dz. U. z 2010r. Nr 167,poz.1131 ze zmianami)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz. 1452 ze zmianami)

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1182,1662).

 

Podstawa prawna określająca wysokość opłaty za udostępnienie danych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz. U. z 2012r., poz.75 ze zmianami.)

Podstawa prawna obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za pełnomocnictwo Art.1ust.1,pkt2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r.,poz.1628 ze zmianami) oraz część IV załącznika do tej ustawy.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych Dz. U. z 2010r. Nr 167,poz.1131 ze zmianami)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz. 1452 ze zmianami)

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1182,1662).

 

Podstawa prawna określająca wysokość opłaty za udostępnienie danych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz. U. z 2012r., poz.75 ze zmianami.)

Podstawa prawna obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za pełnomocnictwo Art.1ust.1,pkt2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r.,poz.1628 ze zmianami) oraz część IV załącznika do tej ustawy.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 205
29 grudnia 2016 14:23 Łukasz Gers - Dodanie załącznika.
29 grudnia 2016 14:22 Łukasz Gers - Dodanie załącznika.
29 grudnia 2016 14:22 Łukasz Gers - Utworzenie sprawy.