Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych –

2.Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi –

3.Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.

4.Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby;dokumenty potwierdzające interes prawny; uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskania danych.

5.W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, Wydział Ogólno- Organizacyjny, I piętro, pokój 110, , nr telefonu 89 623 25 86

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł

Opłatę za udostępnienie danych wnosi się na konto Urzędu Gminy Szczytno

BS Szczytno  90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego

odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Gminy Szczytno

BS Szczytno  90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

Art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Podstawa prawna określająca wysokość opłaty za udostępnienie danych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Podstawa prawna obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za pełnomocnictwo Art.1ust.1,pkt2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej oraz część IV załącznika do tej ustawy.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

 

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Podstawa prawna określająca wysokość opłaty za udostępnienie danych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistym

Podstawa prawna obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za pełnomocnictwo Art.1ust.1,pkt2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej.

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.            Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.            Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem miasta ….. można się skontaktować

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta ….. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez …….

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·        wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

·        unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-        zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-        zmiany danych zawartych w dowodzie,

-        upływu terminu ważności dowodu,

-        utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

·        uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-        organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-        ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 784
27 września 2019 12:16 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
27 września 2019 10:22 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
24 maja 2018 12:25 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.