UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek o udostępnienie danych

2.Dokumenty potwierdzające istnienie interesu prawnego w otrzymaniu danych (np. wezwanie sądowe, komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych itp.) ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych

3.W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

4.Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych

5.Dowód dokonania opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa (gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, Ewidencja Ludności

I Piętro, pokój 110 - tel. 089 623 25 86 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Opłaty

31,00 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych

Opłatę za udostępnienie danych należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Szczytno: 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

17,00 zł – opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu  Gminy Szczytno : 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Termin i sposób załatwienia

W przypadku złożenia kompletnego wniosku informację o danych osobowych uzyskuje się w terminie do 7 dni od daty wpływu zapytania.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

  • ·Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)
  • ·Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)
  • ·Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2011 r., Nr 195 poz.1153)
  • ·Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkani cudzoziemców i rejstru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

1.Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.)

2.Osobom i podmiotom , które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą

3.Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wyłącznie tych danych o osobie poszukiwanej, które są mu znane (poza imieniem i nazwiskiem należy podać np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego)

4.Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem – uzyskane z rejestru mieszkańców

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 174
29 grudnia 2016 14:25 Łukasz Gers - Dodanie załącznika.
29 grudnia 2016 14:24 Łukasz Gers - Utworzenie sprawy.