UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek o udostępnienie danych

2.Dokumenty potwierdzające istnienie interesu prawnego w otrzymaniu danych (np. wezwanie sądowe, komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych itp.) ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych

3.W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

4.Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych

5.Dowód dokonania opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa (gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, Ewidencja Ludności

I Piętro, pokój 110 - tel. 089 623 25 86 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Opłaty

31,00 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych

Opłatę za udostępnienie danych należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Szczytno: 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

17,00 zł – opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu  Gminy Szczytno : 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

Termin i sposób załatwienia

W przypadku złożenia kompletnego wniosku informację o danych osobowych uzyskuje się w terminie do 7 dni od daty wpływu zapytania.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

  • ·Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  • ·Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
  • ·Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkani cudzoziemców i rejstru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

1.Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.)

2.Osobom i podmiotom , które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą

3.Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania wyłącznie tych danych o osobie poszukiwanej, które są mu znane (poza imieniem i nazwiskiem należy podać np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego)

4.Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem – uzyskane z rejestru mieszkańców

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.      Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

2.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem miasta można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez …….

 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·        zarejestrowania w związku z:

-       nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

-       zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

-       zmianą obywatelstwa,

-       wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

-       zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

·        rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

-       zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

-       wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

-       zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

·       

uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL

·        usunięcia  niezgodności w danych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

-        kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-        organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-        organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-        wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-       wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 1001
27 września 2019 10:19 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
24 maja 2018 12:25 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
29 grudnia 2016 14:25 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.