ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

Wymagane dokumenty

Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym i dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,12-100 Szczytno, I piętro pokój 110

Opłaty

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.

 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

 

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy:

 

90 8838 0005 2001 0000 1661 0001

 

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

 

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.

 

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Podstawa prawna

- ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.),

- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm),

 

- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Referatu Ogólno-Organizacyjnego.

Inne informacje

-

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 110
29 grudnia 2016 14:28 Łukasz Gers - Utworzenie sprawy.