Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

  1. 1.     Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  2. Do wglądu: dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

-          Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

1.jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jasnym, jednolitym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość, wyraźnie ukazującą oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii), pozbawioną jakichkolwiek zagnieceń i uszkodzeń, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku dołącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do  wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 

2. na żądanie organu odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa, dokument potwierdzający obywatelstwo polskie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy, Referat Ogólno Organizacyjny, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, Szczytno ul. Łomżyńska 3, nr pokoju 110  tel.623-25-86

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie

Termin i sposób załatwienia

do trzydziestu dni od daty złożenia wniosku,

  • ·w szczególnych przypadkach w/w termin może być krótszy lub dłuższy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 z późń. zm., tj. 2016, poz. 391, 862, 1579);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz.212);

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa Prawna:

 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z pózn. zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

Inne informacje

1.w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 

Osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.

 

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym  tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument jako wystarczający do przekroczenia ich granic.

 

VII.OBOWIĄZEK ZWROTU DOWODU OSOBISTEGO:

-Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

-Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego, który może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularną RP o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

-Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go organowi dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 1012
29 grudnia 2016 14:30 Łukasz Gers - Dodanie załącznika.
29 grudnia 2016 14:30 Łukasz Gers - Dodanie załącznika.
29 grudnia 2016 14:29 Łukasz Gers - Utworzenie sprawy.