Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

  1. 1.     Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  2. Do wglądu: dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

-          Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

1.jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jasnym, jednolitym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość, wyraźnie ukazującą oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz ma zajmować 70-80% fotografii), pozbawioną jakichkolwiek zagnieceń i uszkodzeń, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku dołącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do  wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 

2. na żądanie organu odpis skrócony polskiego aktu urodzenia lub aktu małżeństwa, dokument potwierdzający obywatelstwo polskie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy, Referat Ogólno Organizacyjny, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste, Szczytno ul. Łomżyńska 3, nr pokoju 110  tel.623-25-86

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie

Termin i sposób załatwienia

do trzydziestu dni od daty złożenia wniosku,

  • ·w szczególnych przypadkach w/w termin może być krótszy lub dłuższy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Podstawa Prawna:

 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z pózn. zmianami).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

Inne informacje

1.w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 

Osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.            Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.            Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest:

Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem miasta ….. można się skontaktować

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta ….. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez …….

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·        wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

·        unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-        zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-        zmiany danych zawartych w dowodzie,

-        upływu terminu ważności dowodu,

-        utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

·        uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-        organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-        ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

 

 

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym  tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument jako wystarczający do przekroczenia ich granic.

 

VII.OBOWIĄZEK ZWROTU DOWODU OSOBISTEGO:

-Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

-Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może bez zbędnej zwłoki przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego, który może również zawiadomić organ gminy lub placówkę konsularną RP o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

-Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go organowi dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 3364
27 września 2019 10:25 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
18 kwietnia 2019 09:04 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika.
18 kwietnia 2019 09:04 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika.