Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Kod RWA

SO

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

II. Załączniki: (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

  1. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym.
  2. Świadectwo pracy młodocianego pracownika.
  3. Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
  4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę.
  5. Umowa o pracę osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy kształcenie.
  6. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  7. Dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
  8. Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o jej nieotrzymaniu (według załączonego wzoru).

9.   Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (według załączonego wzoru).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Szczytno

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Rekreacji

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, nr pokoju 303

tel. (089) 623-25-96

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni (zgodnie z KPA)

Podstawa prawna

  • Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno

(w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji).

Inne informacje

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

 

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2017 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 550
03 stycznia 2017 11:19 (Łukasz Gers) - Dodanie załącznika.
03 stycznia 2017 11:18 (Łukasz Gers) - Aktualizacja danych załącznika.
03 stycznia 2017 11:18 (Łukasz Gers) - Aktualizacja danych załącznika.