DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązuje do 30.06.2019 r.

Kod RWA

DN-1

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa wniosek w urzędzie gminy.
 
Wykaz dokumentów:
- deklaracja na podatek od nieruchomości

-informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Wójt Gminy Szczytno
12-100 Szczytno ul. Łomżyńska 3

Opłaty

-

Termin i sposób załatwienia

Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (*1)/Dz. U. z 2014r. poz. 849 oraz z 2015r.
poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz 1045, poz. 1283, poz. 1777/.
(*1) niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z
dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Tryb odwoławczy

-

Inne informacje

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę
mieszkaniową. Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów w/w ustawy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2017 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 3777
02 lipca 2019 10:54 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
02 lipca 2019 10:41 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika.
02 lipca 2019 10:41 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika.