Wniosek o zajęcia pasa drogi

Wymagane dokumenty

 

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/drogi wewnętrznej.
  2. Załączniki:

 

- kserokopia decyzji lokalizacji urządzenia inf. technicznej w pasie drogowym w przypadku zajęcia pasa drogowego drogi gminnej

 

- kserokopia uzgodnienia lokalizacji urządzenia inf. technicznej w pasie drogowym w przypadku zajęcia pasa drogi wewnętrznej

 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym kolorem miejscem zajęcia pasa drogowego drogi gminnej/drogi wewnętrznej (obowiązkowo);

 

- projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych);

 

- pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika);

 

- warunki techniczne przyłącza;

 

- uzgodnienie przebiegu przyłącza a administratorem innych sieci w przypadku kolizji.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Biuro podawcze w Urzędzie Gminy, ul. Łomżyńska 3

 

osoba odpowiedzialna merytorycznie - inspektor ds. Dróg, Oświetlenia Ulicznego, Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z OSP tel. 89-623-25-91

 

Opłaty

 

 

Zgodnie ze stawkami wskazanymi w Uchwale Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Szczytno z 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Szczytno, oraz w Zarządzeniu Nr 26/2020 Wójta Gminy Szczytno z 31.01.2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczenie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Podstawa prawna

 

art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Szczytno z 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Szczytno, Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Szczytno z 31.01.2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczenie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Tryb odwoławczy

 

Na decyzję służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

 

Inne informacje

 

Jedynie kompletnie wypełniony wniosek zawierający wymagane załączniki stanowi podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/drogi wewnętrznej. Zajęcie pasa drogowego/drogi wewnętrznej może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez wnioskodawcę zezwolenia w formie decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej oraz dokonaniu opłaty wskazanej w zezwoleniu.

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Fajbuś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2018 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1997
06 sierpnia 2020 15:05 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika.
06 sierpnia 2020 15:05 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika.
06 sierpnia 2020 15:05 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.