Wniosek o zajęcia pasa drogi

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/drogi wewnętrznej.

  2. Załączniki:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonym kolorem miejscem zajęcia pasa drogowego/drogi wewnętrznej (obowiązkowo);

- projekt organizacji ruchu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych);

- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego/drogi wewnętrznej (jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu);

- pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej (jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika);

- warunki techniczne przyłącza;

- uzgodnienie na mapie przebiegu przyłącza a administratorem sieci.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy, Referat Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, ul. Łomżyńska 3, nr pokoju 103, tel. 89-623-25-91 inspektor ds. Dróg, Oświetlenia Ulicznego, Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z OSP, lub nr pokoju 206 (sekretariat).

Opłaty

Zgodnie ze stawkami wskazanymi w Uchwale Nr XXI/156/04 Rady Gminy Szczytno z 2 września 2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Szczytno oraz w Zarządzeniu Nr 129/2014 Wójta Gminy Szczytno z 27.10.2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczenie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej.

Podstawa prawna

art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2068), Uchwała Nr XXI/156/04 Rady Gminy Szczytno z 2 września 2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Szczytno, Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Szczytno z 27.10.2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczenie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej.

Tryb odwoławczy

Na decyzję służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Jedynie kompletnie wypełniony wniosek zawierający wymagane załączniki stanowi podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/drogi wewnętrznej. Zajęcie pasa drogowego/drogi wewnętrznej może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez wnioskodawcę zezwolenia w formie decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej oraz dokonaniu opłaty wskazanej w zezwoleniu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Fajbuś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2018 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1462
21 listopada 2018 11:39 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
21 listopada 2018 07:36 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika.
21 listopada 2018 07:36 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika.