Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej/wewnętrznej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej/drogi gminnej

  2. Załączniki:

- 2 egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 z naniesioną proponowaną lokalizacją zjazdu (obowiązkowo);

- pełnomocnictwo (jeżeli inwestor ustanowił pełnomocnika)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy, Referat Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, ul. Łomżyńska 3, nr pokoju 103, tel. 89-623-25-91 inspektor ds. Dróg, Oświetlenia Ulicznego, Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z OSP lub nr pokoju 206 (sekretariat).

Opłaty

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r.,poz. 1044), z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii w organie administracji publicznej, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Gminy Szczytno lub przelewem na konto B.S. Szczytno 90883800052001000016610001.

Podstawa prawna

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2068) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz 2096)

Tryb odwoławczy

Na decyzję służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

1. Jedynie kompletnie wypełniony wniosek zawierający wymagane załączniki stanowi podstawę wszczęcia postępowania w sprawie wydania uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi gminnej/drogi wewnętrznej.

2.      Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu może wystąpić inwestor osobiście lub przez pełnomocnika. Wskazane jest, aby pełnomocnikiem był projektant opracowujący projekt techniczny całości dokumentacji technicznej.

3.      Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, a nie np.: podmiot lub przedstawiciel podmiotu gospodarczego (firmy projektowej).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Fajbuś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2018 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 533
21 listopada 2018 11:39 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych sprawy.
21 listopada 2018 10:31 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika.
21 listopada 2018 10:30 (Marcin Gołąb) - Utworzenie sprawy.