WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kod RWA

ROO

Wymagane dokumenty

 

1. WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

CEIDG-1

 

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 • dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

 • wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

 

 

 

2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU PRZEZ PREZYDENTA OLSZTYNA DANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZOSTALI Z NIEJ WYKREŚLENI PRZED 1 LIPCA 2011

 

 

 

3. WNIOSEK O WYDANIE UWIERZYTELNIONEJ KSEROKOPII ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB DECYZJI O WYKREŚLENIU WPISU Z EWIDENCJI
W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY ZOSTALI Z NIEJ WYKREŚLENI PRZED 1 LIPCA 2011 roku

 

- podanie o poświadczenie zgodności kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, I piętro, pokój 110

 

 

 

Informacja: telefon (89) 623 25 86

 

adres e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl

 

Opłaty

 

 

 • WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 nie podlega opłacie skarbowej

 

 

 

 • opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kopii w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony,

 

 

 

 • opłata skarbowa w wys. 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Szczytno.

 

 

 

Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu (II piętro, pokój 202, ) lub na konto Urzędu

 

Gminy: nr  90 8838 0005 2001 0000 1661 0001 Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

 

 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 • na formularzu papierowym zgodnym z formularzem elektronicznym, w wybranym przez siebie urzędzie gminy. W tym przypadku organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania.

 

 • przesyłając go na adres, wybranego przez siebie, urzędu gminy listem poleconym (własnoręczność podpisu, którym opatrzony jest wniosek, winna być poświadczona przez notariusza). Organ gminy przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

 

Zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 roku przez Wójta Gminy w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zostali z niej wykreśleni przed 1 lipca 2011 wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

 

Uwierzytelniona kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni przed 1 lipca 2011 z prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 roku przez Wójta Gminy Szczytno ewidencji działalności gospodarczej wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców

 • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

 

- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 

Inne informacje

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) udostępnia dane o przedsiębiorcach na swojej stronie internetowej (www.ceidg.gov.pl).

Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy , z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 tej ustawy, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

 

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki.

 

INNE INFORMACJE NA TEMAT REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 

Procedurę podjęcia działalności gospodarczej rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki . Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT. Czynności te wykonać powinniśmy przed uzyskaniem pierwszych przychodów.

 

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń.

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R .

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.

 • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.

 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.

 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.

 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony

 

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

 

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której, wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Profil zaufanyjest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Instrukcja zakładania profilu zaufanego znajduje się na poniższej stronie:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil


II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. 

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

 

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie

 

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na dowolny okres (bezterminowo). Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni. Wyjątek stanowi miesiąc luty, w którym przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia, tj. w 28 lub 29 dniu lutego. Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Przestaje obowiązywać zasada wykreślenia z CEIDG po okresie 24 m-cy zawieszenia. Istnieje również możliwość wskazania we wniosku zarówno daty zawieszenia jak i daty wznowienia działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.

 

Nowa ustawa wprowadza podział danych wpisowych na dane ewidencyjne i dane informacyjne. Dane ewidencyjne obejmują m.in.: imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Dla tych danych zachowany jest termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zaistnienia danej zmiany. Dane informacyjne obejmują m.im.: datę rozpoczecia, wznowienia, zawieszenia, wznowienia oraz zakończenia działalności gospodarczej, NIP, REGON spółki cywilnej, informacja o istnieniu lub ustaniu wspólności majątkowej. Dla tych danych zrezygnowano z terminu 7 dnina dokonanie zmian we wpisie. Przedsiębiorca będzie mógł zmienić dane informacyjne w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujacych konieczności złożenia wniosku o zmiane wpisu lub jego wykreślenia.
 

Więcej informacji znajdziesz na:

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2014
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Gołąb
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2019 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 625
25 marca 2020 08:11 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika.
25 marca 2020 08:10 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika.
08 lutego 2019 13:42 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika.