Stanowiska

Inspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Inspektor ds. oświaty kultury i rekreacji

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji

Inspektor ds. ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor ds. ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej

Zastępca Wójta

Informacje

Zastępca Wójta - Ewa Zawrotna

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań gminy w zakresie:
a/ wykonywania zadań przez gminne instytucje kultury,
b/ wykonywania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie,
c/ funkcjonowania Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczytno
2. Wykonywanie na podstawie odrębnego upoważnienia innych zadań gminy zastrzeżonych do kompetencji Wójta;
3. Zastępstwo Wójta w czasie jego nieobecności we wszystkich sprawach, o ile Wójt nie zarządzi inaczej;
4. Zastępca Wójta składa jednoosobowo oświadczenia woli w sprawach związanych zarządem mienia gminy.

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Inspektor ds. obsługi kasy

Inspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Inspektor ds. płac i ewidencji majątku obrotowego

Zastępca Kierownika w Referacie Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska

Skarbnik Gminy Szczytno

Inspektor ds. płac

Podinspektor ds. budownictwa i architektury

Sekretarz

Informacje

Sekretarz - Kamil Maliszewski

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji;

2) nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym;

3) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy;

4) przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy Urzędu;

5) nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków;

6) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta nie zastrzeżonych dla Rady i jej przewodniczącego;

7) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników;

8) dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta i Z-cę Wójta;

9) opracowywanie zakresów czynności dla Kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy;

10) kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności Wójta i Z-cy Wójta w ramach udzielonych upoważnień;

11) nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;

12) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji - kierowanie pionem ochrony danych osobowych;

13) pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych - kierowanie pionem ochrony informacji niejawnych;

14) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu w zakresie merytorycznym.

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Inspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Inspektor ds. dróg, oświetlenia ulicznego, zarządzania kryzysowego i współpracy z OSP, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym

Poinspektor ds. obsługi Biura Rady

Inspektor ds. biura obsługi interesantów

Informatyk

Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu

Inspektor ds. obsługi sekretariatu Urzędu i kadr

Inspektor ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Inspektor ds. budownictwa, architektury

Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

Wójt

Informacje

Wójt - Sławomir Wojciechowski

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
1. sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy, jakim jest Urząd, nadzoruje politykę kadrową i gospodaruje funduszem płac,
2. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
3. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
4. sprawuje funkcję organu administracji samorządowej i instytucji w zakresie zadań własnych i zleconych gminie,
5. prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy),
7. jest szefem obrony cywilnej,
8. organizuje wykonanie uchwał gminy,
9. ogłasza uchwały Rady Gminy, w tym uchwałę budżetową i sprawozdanie z wykonania budżetu,
10. przedkłada na sesjach Rady Gminy sprawozdania z wykonania uchwał,
11. składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
12. podejmuje działanie i czynności dla wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
13. podejmuje działanie w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
14. uczestniczy w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnia wstępnie treść tych porozumień oraz organizuje wykonanie zadań wynikających z zawartych już porozumień,
15. załatwia wnioski i interpelacje radnych,
16. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
17. rozstrzyga spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi urzędu (referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy) oraz między pracownikami a kierownictwem,
18. ustala regulamin pracy oraz inne akty wewnętrznego zarządzenia, wprowadzając je w życie zarządWójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
1. sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy, jakim jest Urząd, nadzoruje politykę kadrową i gospodaruje funduszem płac,
2. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
3. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
4. sprawuje funkcję organu administracji samorządowej i instytucji w zakresie zadań własnych i zleconych gminie,
5. prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy),
7. jest szefem obrony cywilnej,
8. organizuje wykonanie uchwał gminy,
9. ogłasza uchwały Rady Gminy, w tym uchwałę budżetową i sprawozdanie z wykonania budżetu,
10. przedkłada na sesjach Rady Gminy sprawozdania z wykonania uchwał,
11. składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
12. podejmuje działanie i czynności dla wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
13. podejmuje działanie w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
14. uczestniczy w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnia wstępnie treść tych porozumień oraz organizuje wykonanie zadań wynikających z zawartych już porozumień,
15. załatwia wnioski i interpelacje radnych,
16. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
17. rozstrzyga spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi urzędu (referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy) oraz między pracownikami a kierownictwem,
18. ustala regulamin pracy oraz inne akty wewnętrznego zarządzenia, wprowadzając je w życie zarządWójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
1. sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy, jakim jest Urząd, nadzoruje politykę kadrową i gospodaruje funduszem płac,
2. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
3. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
4. sprawuje funkcję organu administracji samorządowej i instytucji w zakresie zadań własnych i zleconych gminie,
5. prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy),
7. jest szefem obrony cywilnej,
8. organizuje wykonanie uchwał gminy,
9. ogłasza uchwały Rady Gminy, w tym uchwałę budżetową i sprawozdanie z wykonania budżetu,
10. przedkłada na sesjach Rady Gminy sprawozdania z wykonania uchwał,
11. składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
12. podejmuje działanie i czynności dla wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
13. podejmuje działanie w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
14. uczestniczy w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnia wstępnie treść tych porozumień oraz organizuje wykonanie zadań wynikających z zawartych już porozumień,
15. załatwia wnioski i interpelacje radnych,
16. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
17. rozstrzyga spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi urzędu (referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy) oraz między pracownikami a kierownictwem,
18. ustala regulamin pracy oraz inne akty wewnętrznego zarządzenia, wprowadzając je w życie zarząd

Referent ds. sportu

Inspektor ds. wymiaru podatków

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Inspektor ds. wymiaru podatków

Pomoc administracyjna, archiwista

Młodszy referent ds. obsługi Biura Rady Gminy

Podinspektor ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji

Młodszy referent ds. wydawania koncesji oraz ulg podatkowych i opłat

Podinspektor ds. księgowości budżetowej i poza budżetowej

inspektor ds. oświaty zdrowia i promocji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2016 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 15055
29 lipca 2020 10:57 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. obsługi sekretariatu Urzędu i kadr.
29 lipca 2020 10:54 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych stanowiska: inspektor ds. oświaty zdrowia i promocji.
29 lipca 2020 10:53 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. biura obsługi interesantów.