Stanowiska

Inspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Inspektor ds. oświaty kultury i rekreacji

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji

Inspektor ds. ochrony przyrody

Inspektor ds. ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor ds. ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej

Zastępca Wójta

Informacje

Zastępca Wójta - Ewa Zawrotna

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań gminy w zakresie:
a/ wykonywania zadań przez gminne instytucje kultury,
b/ wykonywania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie,
c/ funkcjonowania Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczytno
2. Wykonywanie na podstawie odrębnego upoważnienia innych zadań gminy zastrzeżonych do kompetencji Wójta;
3. Zastępstwo Wójta w czasie jego nieobecności we wszystkich sprawach, o ile Wójt nie zarządzi inaczej;
4. Zastępca Wójta składa jednoosobowo oświadczenia woli w sprawach związanych zarządem mienia gminy.

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Inspektor ds. obsługi kasy

Inspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Inspektor ds. płac i ewidencji majątku obrotowego

Zastępca Kierownika w Referacie Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska

Skarbnik Gminy Szczytno

Inspektor ds. płac

Podinspektor ds. budownictwa i architektury

Podinspektor ds. wydawania koncesji oraz ulg podatkowych i opłat

Sekretarz

Informacje

Sekretarz - Kamil Maliszewski

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji;

2) nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym;

3) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy;

4) przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy Urzędu;

5) nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków;

6) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta nie zastrzeżonych dla Rady i jej przewodniczącego;

7) nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników;

8) dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta i Z-cę Wójta;

9) opracowywanie zakresów czynności dla Kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy;

10) kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności Wójta i Z-cy Wójta w ramach udzielonych upoważnień;

11) nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;

12) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji - kierowanie pionem ochrony danych osobowych;

13) pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych - kierowanie pionem ochrony informacji niejawnych;

14) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu w zakresie merytorycznym.

Kierownik w Referacie Ogólno-Organizacyjnym

Inspektor ds. gospodarki odpadami

Inspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Inspektor ds. dróg, oświetlenia ulicznego, zarządzania kryzysowego i współpracy z OSP, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym

Poinspektor ds. obsługi Biura Rady

Inspektor ds. oświaty i zdrowia

Informatyk

Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik w Referacie Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu

Inspektor ds. obsługi sekretariatu Urzędu

Inspektor ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Inspektor ds. budownictwa, architektury

Główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

Wójt

Informacje

Wójt - Sławomir Wojciechowski

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
1. sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy, jakim jest Urząd, nadzoruje politykę kadrową i gospodaruje funduszem płac,
2. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
3. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
4. sprawuje funkcję organu administracji samorządowej i instytucji w zakresie zadań własnych i zleconych gminie,
5. prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy),
7. jest szefem obrony cywilnej,
8. organizuje wykonanie uchwał gminy,
9. ogłasza uchwały Rady Gminy, w tym uchwałę budżetową i sprawozdanie z wykonania budżetu,
10. przedkłada na sesjach Rady Gminy sprawozdania z wykonania uchwał,
11. składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
12. podejmuje działanie i czynności dla wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
13. podejmuje działanie w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
14. uczestniczy w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnia wstępnie treść tych porozumień oraz organizuje wykonanie zadań wynikających z zawartych już porozumień,
15. załatwia wnioski i interpelacje radnych,
16. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
17. rozstrzyga spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi urzędu (referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy) oraz między pracownikami a kierownictwem,
18. ustala regulamin pracy oraz inne akty wewnętrznego zarządzenia, wprowadzając je w życie zarządWójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
1. sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy, jakim jest Urząd, nadzoruje politykę kadrową i gospodaruje funduszem płac,
2. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
3. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
4. sprawuje funkcję organu administracji samorządowej i instytucji w zakresie zadań własnych i zleconych gminie,
5. prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy),
7. jest szefem obrony cywilnej,
8. organizuje wykonanie uchwał gminy,
9. ogłasza uchwały Rady Gminy, w tym uchwałę budżetową i sprawozdanie z wykonania budżetu,
10. przedkłada na sesjach Rady Gminy sprawozdania z wykonania uchwał,
11. składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
12. podejmuje działanie i czynności dla wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
13. podejmuje działanie w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
14. uczestniczy w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnia wstępnie treść tych porozumień oraz organizuje wykonanie zadań wynikających z zawartych już porozumień,
15. załatwia wnioski i interpelacje radnych,
16. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
17. rozstrzyga spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi urzędu (referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy) oraz między pracownikami a kierownictwem,
18. ustala regulamin pracy oraz inne akty wewnętrznego zarządzenia, wprowadzając je w życie zarządWójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
1. sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy, jakim jest Urząd, nadzoruje politykę kadrową i gospodaruje funduszem płac,
2. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
3. reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
4. sprawuje funkcję organu administracji samorządowej i instytucji w zakresie zadań własnych i zleconych gminie,
5. prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
6. podejmuje czynności należące do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy),
7. jest szefem obrony cywilnej,
8. organizuje wykonanie uchwał gminy,
9. ogłasza uchwały Rady Gminy, w tym uchwałę budżetową i sprawozdanie z wykonania budżetu,
10. przedkłada na sesjach Rady Gminy sprawozdania z wykonania uchwał,
11. składa oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
12. podejmuje działanie i czynności dla wykorzystania mienia gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
13. podejmuje działanie w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
14. uczestniczy w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnia wstępnie treść tych porozumień oraz organizuje wykonanie zadań wynikających z zawartych już porozumień,
15. załatwia wnioski i interpelacje radnych,
16. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
17. rozstrzyga spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi urzędu (referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy) oraz między pracownikami a kierownictwem,
18. ustala regulamin pracy oraz inne akty wewnętrznego zarządzenia, wprowadzając je w życie zarząd

Referent ds. sportu

Inspektor ds. wymiaru podatków

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Inspektor ds. wymiaru podatków

Pomoc administracyjna, archiwista

Młodszy referent ds. oświaty, kultury i zdrowia

Młodszy referent ds. obsługi Biura Rady Gminy

Podinspektor ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji

Młodszy referent ds. wydawania koncesji oraz ulg podatkowych i opłat

Podinspektor ds. księgowości budżetowej i poza budżetowej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2016 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 12332
29 maja 2019 08:31 (Monika Gasperska) - Zmiana danych stanowiska: Młodszy referent ds. wydawania koncesji oraz ulg podatkowych i opłat.
29 maja 2019 08:31 (Monika Gasperska) - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji.
29 maja 2019 08:30 (Monika Gasperska) - Zmiana danych stanowiska: Młodszy referent ds. obsługi Biura Rady Gminy .