Referat Finansowo - Podatkowy

1. Zadania kierownika referatu wykonuje Skarbnik a w razie jego nieobecności Zastępca Skarbnika. Ilekroć w przepisach jest mowa o kierowniku referatu, w odniesieniu do Referatu Finansowo-Podatkowego oznacza to Skarbnika.

2. W referacie funkcjonują stanowiska pracy określone w „Wykazie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Szczytno” stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.

3. Skarbnik dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami, których jest bezpośrednim przełożonym.

4. Do zadań referatu w szczególności należy:

1) opracowywanie projektów aktów prawnych uruchamiających procedurę uchwalania budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej;
2) opracowywanie projektów budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej oraz ich zmian;
3) analiza realizacji budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
4) czuwanie nad odpowiednimi relacjami pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu zachowania wskaźników dot. deficytu i długu Gminy;
5) prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych;
6) prowadzenie spraw dotyczących podatku VAT;
7) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
8) prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
9) prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek oświatowych Gminy na podstawie porozumień zawartych przez Wójta z kierownikami tych jednostek;
10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w roku budżetowym;
11) prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych;
12) prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
13) rozliczanie inwentaryzacji i ujmowanie jej wyników w księgach rachunkowych Urzędu;
14) prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych;
15) sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych;
16) windykacja dochodów budżetowych;
17) sporządzanie list płac;
18) prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS i wszystkich innych dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS;
19) sporządzanie dokumentów, wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, dla których organem założycielskim jest Gmina;
20) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych;
21) sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń;
22) sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
23) sporządzanie list diet dla radnych i sołtysów;
24) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń osobom, dla których urząd prowadzi archiwum;
25) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dowodów księgowych;
26) dokonywanie przelewów;
27) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów;
28) gromadzenie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym przedłożonych deklaracji podatkowych;
29) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
30) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych;
31) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków i opłat oraz prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
32) przygotowywanie materiałów i niezbędnych danych do projektów uchwał Rady, ustalających wysokość podatków i opłat lokalnych;
33) prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg podatkowych;
34) wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe;
35) rozpatrywanie odwołań składanych przez podatników do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz prowadzenie wymaganej korespondencji z Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
36) prowadzenie kasy Urzędu i obsługa kasowa jednostek oświatowych Gminy;
37) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów;
38) dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez wyznaczone osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty;
39) dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące;
40) niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy;
41) sporządzanie raportów kasowych z dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych;
42) wystawianie dokumentu Rp-7 dla byłych pracowników szkół gminnych oraz dla pracowników aktualnie zatrudnionych;
43) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
b) wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży;
c) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych;
d) wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych;
e) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
f) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży;
g) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
44) prowadzenie postępowań ewidencyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne;
45) dokonywanie wpisów do centralnej ewidencji działalności gospodarczej na wniosek lub z urzędu oraz:
a) dokonywanie zmian we wpisach;
b) prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym;
c) prowadzenie akt ewidencyjnych przedsiębiorców.
46) wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie wykonywanych przez referat zadań;
47) przygotowywanie projektów uchwał Rady z zakresu finansów;
48) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta z zakresu finansów;
49) przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej;
50) opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
51) prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) a w zakresie nieuregulowanym ustawą zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
52) właściwe przechowywanie i zabezpieczenia dokumentacji wytworzonej na stanowiskach pracy w sposób określony instrukcja kancelaryjną;
53) wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej Urzędu.

Stanowiska

Skarbnik Gminy Szczytno

inspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Inspektor ds. podatków, opłat lokalnych i windykacji

Podinspektor ds. wymiaru podatków

Inspektor ds. obsługi kasy

Inspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Inspektor ds. płac i ewidencji majątku obrotowego

Inspektor ds. płac

Inspektor ds. wymiaru podatków

inspektor ds. wymiaru podatków

Inspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Podinspektor d/s podatków, opłat lokalnych i windykacji

podinspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2017 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Gers
Ilość wyświetleń: 4659
10 listopada 2020 08:25 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych stanowiska: podinspektor ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej.
10 listopada 2020 08:25 (Marcin Gołąb) - Aktualizacja danych stanowiska: podinspektor ds. księgowości budżetowei i pozabudżetowej.
10 listopada 2020 08:24 (Marcin Gołąb) - Dodanie stanowiska: podinspektor ds. księgowości budż.