Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE63 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia PE25 na terenie działek nr 18, 39/3, 40/11, 40/13, 40/17, 41 w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.19.2017 Szczytno, dnia 07.12.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE90 oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia PE63 na terenie działki nr 81/15, obręb Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.22.2017 Szczytno, dnia 08.12.2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie ( modernizacji) linii kablowej SN 15kV w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-AB.6733.24.2017 Szczytno, dnia 04.12.2017 r.. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE90/63 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE25 na terenie działek nr 10, 22/75, 22/76 i 22/80 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Zachodnia, gm. Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku zakładu produkcji konstrukcji stalowych” na terenie działek nr 21/57 i 21/75 obręb Korpele, gmina Szczytno.

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.11.2017 Szczytno, dnia 01 grudnia 2017 r. Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Romany, działka nr 168/2, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.10.2017 Szczytno, dnia 01 grudnia 2017 r. Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz z przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Romany, zlokalizowana na działce 172 i 173/9, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.9.2017 Szczytno, dnia 01 grudnia 2017 r. Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz eltroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie geodezyjnym Korpele, gm. Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu...